Seu Electrònica

24/05/2024 15:05:13
Estás en: Inici | Inserció d’anuncis i edictes en el BOP

Inserció d’anuncis i edictes en el BOP

Nom del Tràmit o Procediment:Inserció d’anuncis i edictes en el B.O.P.
Descripció:El Butlletí Oficial de la Província (BOP) d’Alacant és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació a través del Departament de Butlletí. Igual que altres publicacions oficials, el BOP és el periòdic oficial que dona publicitat a les disposicions de caràcter general i les ordenances, així com els actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i altres resolucions del conjunt de les Administracions que operen en l’àmbit geogràfic provincial per a donar a conéixer la seua gestió, fer-la més transparent i permetre la participació dels ciutadans.

La Diputació Provincial d’Alacant, en el seu compromís d’impulsar l’ocupació i aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per al desenvolupament de la seua activitat, ja l’any 1997, va iniciar l’edició digital del Butlletí Oficial de la Província i la seua consulta a través d’Internet.

Hui, la difusió, implantació i acceptació dels mitjans telemàtics en la societat i la incorporació de tecnologies de seguretat a les comunicacions electròniques, li permet continuar impulsant la consolidació de l’avanç tecnològic en la prestació del servei del Butlletí Oficial de la Província, establint una nova manera de gestió que es fonamenta en l’ús de mitjans informàtics i telemàtics i incorpora el concepte d’administració electrònica al servei dels ciutadans.

Des de la Seu electrònica de la Diputació, a través de l’enllaç amb l’Oficina virtual del BOP permetrà la simplificació dels tràmits, l’escurçament dels terminis per a la publicació d’edictes i anuncis i l’accés universal i immediat a la informació publicada, l’eliminació de barreres geogràfiques i l’accés d’aquelles persones que abans tenien grans dificultats per a arribar a l’Oficina de Registre, per motius de condicions físiques o altres condicionants, decidint l’usuari l’abast de les seues gestions en funció de l’ocupació o no d’un certificat de signatura digital i de la tramitació de les oportunes autoritzacions.

“Els textos que figuren en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant es publiquen per ordre de l’anunciant i sota la seua exclusiva responsabilitat.”

Seleccione la manera d’accés al B.O.P. desitjat, depenent si disposa o no d’un certificat electrònic digital admés en aquesta Seu:

Tràmits i Consultes BOP amb Certificat Digital (REQUEREIX ALTA PRÈVIA COM A USUARI DEL eBOP -15% de Bonificació)

Tràmits i Consultes BOP sense Certificat Digital (REQUEREIX PRESENTAR DOCUMENTACIÓ PER LA SEU DE DIPUTACIÓ)
Data Inicial de Tramitació:15/12/2010
Data Final de Tramitació:Indefinida
Acció:PUBLICAR EN BOP
Departament Responsable:Butlletí Oficial de la Província i Impremta
Grup al qual pertany el Procediment:No tramitable
Destinataris als quals va dirigit:
CIUTADÀ
AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS
EMPRESES
ASSOCIACIONS SENSE ANIMO DE LUCRE
ALTRES ENTITATS
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
Documents associats:
Carta de Serveis del BOP
Instrucció de final d’exercici 2023 per a la publicació de les ordenances fiscals.
Dubtes Freqüents
Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei
Ordenança reguladora del servei
Punts de consulta
MANUAL d’usuaris per a insercions SENSE CERTIFICAT DIGITAL