21/05/2022 07:41:59

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS

Advertiment legal: Els textos que figuren en el Butlletí oficial de la Província d’Alacant es publiquen pero ordre de l’anunciant i sota la seva exclusiva responsabilitat. L’anunciant ha d’adequar el text a publicar a les previsions contingudes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS DE LAS OFERTAS DE EMPLEO PUBLICO ESTABLECIDOS EN EL ART. 2 DE LA LEY 20/2021
El 30 de mayo expira el plazo para remitir los edictos relativos a las OEP derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la publicación del BOPA en la sede electrónica, entre los días 23 y 31 de mayo, podrá posponerse hasta las 12:00 horas.
Sumari BOP Complet

Edictes