Seu Electrònica

02/06/2023 13:06:57
Estás en: Inici | Carta de Serveis de Butlletí Oficial de la Província

Carta de Serveis de Butlletí Oficial de la Província

Fecha:

QUI SOM

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOPA) és el periòdic oficial de la província i es gestiona a través del Servei de Transparència, BOP i Impremta.

En el BOPA es publiquen les disposicions de caràcter general i les ordenances, així com els actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i altres resolucions de les Administracions públiques i de l’Administració de Justícia d’àmbit territorial provincial, així com d’altres operadors jurídics, quan així estiga previst per disposició legal o reglamentària.

Els textos publicats en el Butlletí Oficial de la Província tenen la consideració d’oficials i autèntics.

MISSIÓ I VISIÓ

La missió del Butlletí Oficial de la Província és publicar quants textos siguen remesos per les persones usuàries del servei per així estar previst en disposició legal o reglamentària.

La visió del Butlletí és que el servei que es presta a les persones usuàries, i a la societat en general, siga plenament eficient i accessible.

L’equip del Butlletí Oficial de la Província d’Alacant

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Butlletí Oficial de la Província

Avda. Orihuela, 128. 03006 Alacant

Teléfono: 965107371 – Ext.1112

Fax: 965107394

e-mail: edictos.bop@diputacionalicante.es

https://www.diputacionalicante.es

Horari d’Atenció: De 9:00h a 14:00h

SERVEIS 

 • Inserció d’anuncis i edictes en el B.O.P. per a la seua publicació.
 • Consulta d’anuncis i edictes publicats en el B.O.P.

COMPROMISOS

 1. Que totes les insercions urgents es publiquen en el termini màxim d’1 dia hàbil.
 2. Que totes les insercions ordinàries es publiquen en el termini màxim de 4 dies hàbils.

Sent els terminis legals, 6 dies per a les insercions urgents i 15 dies per a les ordinàries.

El termini començarà a computar-se des del moment en què les insercions complisquen amb tots els requisits exigits per la Llei i les ordenances de gestió del servei, tenint en compte que, en cas d’insercions subjectes al pagament previ de la taxa, aquest termini no començarà a computar, a més, fins al moment que el Servei del BOP tinga constància de la realitat del pagament de la taxa per part de l’anunciant.

 1. Que el 95% dels butlletins estiguen publicats en data i hora en la seu (abans de les 9.00 hores).
 2. Treballarem per a aconseguir la màxima satisfacció de les persones usuàries del servei, aconseguint una puntuació mitjana mínima d’un 8 sobre 10 en relació a la satisfacció amb els terminis de publicació, aplicatiu informàtic i tracte i atenció del personal del BOPA.

INDICADORS

 1. Percentatge d’insercions urgents publicades en un termini ≤ 1 dia hàbil.
 2. Percentatge d’insercions ordinàries publicades en un termini ≤ 4 dies hàbils.
 3. Percentatge de butlletins publicats en data i hora prevista en la seu.
 4. Puntuació de satisfacció obtinguda en les enquestes de satisfacció (Terminis de publicació, Aplicatiu i tracte i atenció).

AJUDA’NS A MILLORAR 

Els comentaris que les persones usuàries facen sobre els aspectes dels serveis prestats, ens seran de gran ajuda per a donar resposta a les seues demandes, per la qual cosa agraïm sincerament aquesta col·laboració.

Poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació amb els seus suggeriments directament en el nostre departament, telefònicament, per correu electrònic i en els qüestionaris de satisfacció.

DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES

 • Dret a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació de la sol·licitud d’inserció/edicte a publicar.
 • Dret a obtindre orientació i informació sobre els requisits necessaris per a publicar edictes/anuncis.
 • Dret a conéixer el termini aproximat i data de publicació de l’edicte a inserir o consultar.
 • Dret a conéixer la identitat del personal, sota la responsabilitat del qual es presten els serveis.
 • Dret al fet que el Butlletí Oficial de la Província col·labore activament amb les persones usuàries del servei posant a la seua disposició quanta informació resulte necessària per a la gestió de les insercions.

MESURES D’ESMENA 

En cas d’incompliment dels compromisos, el Butlletí realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, juntament amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà pel mateix canal de recepció, o pel qual s’assenyale.

SISTEMA DE QUEIXES/SUGGERIMENTS

Pot fer arribar les seues queixes, suggeriments o agraïments que estime convenients sobre la prestació dels serveis:

 • Directament en les dependències del servei.
 • A través del registre general/seu electrònica de la Diputació.
 • A través de correu electrònic.
 • Per telèfon.
 • A través de les enquestes de satisfacció.

Es reflectirà en el format corresponent i es contestarà en un termini no superior a un mes.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS 

Els resultats dels compromisos es publicaran anualment, en el primer trimestre del següent exercici, en el portal de Transparència de la Diputació.

Data d’aprovació: novembre de 2021

Període de vigència: 4 anys