Seu Electrònica

02/06/2023 13:06:08
Estás en: Inici | Altres | Ordenances i Reglaments

Ordenances i Reglaments

Ordenances i Reglaments
Reglament del Consell Econòmic i Social de la província d’Alacant
Reglament Orgànic de la Diputació d’Alacant
Reglament Orgànic de la Diputació d’Alacant (rectificació error material observat en la numeració d’un capítol)
Ordenança Fiscal Reguladora del Recàrrec Provincial sobre l’Impost d’activitats Econòmiques
Ordenança Fiscal Taxa Expedició Documents Administratius
Ordenança fiscal reguladora de les taxes per concessió de llicència o autorització per a la realització d’obres en vies provincials i la seua zona de domini públic, de protecció i de reserva
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei del Butlletí Oficial de la Província d’Alacant
Ordenança Reguladora del Servei del Butlletí Oficial de la Província
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització de treballs facultatius en les obres de la Diputació d’Alacant
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en la Llar Provincial respecte dels ancians acollits
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsol sòl i vol de les vies públiques provincials
Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la venda de publicacions i altres mitjans de difusió audiovisual en material cultural, esportiva i d’informació geogràfica
Ordenança reguladora del preu públic per serveis d’allotjament i manutenció en les instal·lacions de la Llar Provincial
Ordenança reguladora del preu públic que s’exigirà per la venda d’entrades per a l’assistència a actuacions culturals que es realitzen per la Excma Diputació Provincial
Ordenança reguladora del preu públic que s’exigirà per la visita al Museu Arqueològic Provincial d’Alacant i al Jaciment del Tossal de Manises
Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de les instal·lacions esportives de la Llar Provincial d’Alacant
Reglament d’ús per tercers de les instal·lacions de la Llar Provincial
Circular informativa 1-1999, de 17 de maig, de la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials
Ordenança General de Subvencions Diputació d’Alacant
Reglament d’Honors i Distincions
Reglamente Dotació Econòmica Grups Polítics
Reglamente Dotació Econòmica Grups Polítics Modificació Art. 9
Ordenanza Administración Electrónica
Ordenança Transparència Diputació
Reglament d’Organització i Funcionament de la Central de Contractació
Reglament de Carrera Professional Horitzontal de la Diputació d’Alacant