29/01/2023 11:42:22

SISTEMA PER A LA RACIONALITZACIÓ I EFICIÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ D’OBRES, SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER LES ENTITATS QUE INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT.

QUÈ ÉS LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT?

La Central de Contractació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant és un servei especialitzat adscrit a l’Àrea de Contractació la funció de la qual és centralitzar la contractació i/o celebrar acords marc per a obres, serveis o subministraments de les entitats locals de la Província d’Alacant i els seus ens dependents.

La Central de Contractació ha estat creada pel Ple de l’Excma. Diputació Provincial per mitjà d’acords de 13 de gener de 2011 i 5 de desembre de 2013, a l’empara del que estableix l’art. 204.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a través de la Central de Contractació, exerceix la competència d’assistència i cooperació tècnica als municipis que li atribueix l’art. 36.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la competència pròpia que li assigna l’apartat g) del mateix precepte, que consisteix en la contractació centralitzada en municipis amb població inferior a 20.000 habitants, això segons el que disposa la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

FINALITATS DEL SERVEI CENTRAL DE CONTRACTACIÓ PROVINCIAL

Els procediments de la Central de Contractació tenen com a objecte sumar les necessitats d’obres, subministraments i serveis de les entitats que conformen l’Administració local de la província i els seus ens dependents quan així ho decidisquen. Per mitjà d’un procés de col•laboració interadministrativa es pretén que la Diputació d’Alacant puga, d’una banda, tramitar contractes conjunts per a les entitats locals de la província d’Alacant, amb l’objectiu de, amb la generació d’economies d’escala, poder obtindre estalvis considerables en les necessitats que hi presenten. D’altra banda, actuar com a departament de contractació dels ajuntaments, conscients de la precarietat moltes vegades existent, per la falta de personal qualificat en la tramitació administrativa, sobretot en els municipis de població menor.

Els objectius fonamentals són:

• Obtenció de millors preus i condicions contractuals per economies d’escala.
• Simplificació de la tramitació administrativa.
• Reducció dels temps d’adquisició.
• Tramitació de contractes.

PARTICIPACIÓ EN LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ.

La Central de Contractació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant és un sistema flexible que permet la incorporació en qualsevol moment i consta de dues fases:

• No esdevé cap obligació d’efectuar cap contractació.
• No implica participació obligatòria en cap procediment específic.
• Requereix l’acord de l’òrgan competent de l’Entitat que s’adheresca i la formalització de l’adhesió per mitjà de subscripció de l’acta corresponent.
• Les entitats que es van adherir a l’anterior servei “Central de Compres” també hauran d’adoptar l’acord d’adhesió genèrica, atés a l’actual règim jurídic de la Central, ordenat i modificat en la sessió del ple de la Diputació Provincial de 5 de desembre de 2013.

  • Adhesió específica a un procediment concret. Per a l’adhesió específica s’hi requereix:

• Iniciació del procés per mitjà de comunicació de la Diputació Provincial a les entitats adherides genèricament de la intenció de tramitar un procediment determinat.
• Participació de les entitats que hi projecten l’adhesió especifica en la redacció dels plecs de condicions tècniques.
• Adhesió específica mitjançant un acord/resolució de l’òrgan de contractació de l’entitat local. Llevat que s’indique el contrari, aquesta adhesió és la que representarà el compromís ferm i irrevocable de l’entitat adherida al procediment concret i durant tota la seua vigència.

 

MODALITATS D’ACTUACIÓ DE LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ

Hi existeixen dues modalitats d’actuació de la central de contractació:

1) Contractació per la Central de Contractació per mitjà de l’adopció dels tipus contratables per a cada classe d’obres, béns i serveis mitjançant un acord marc.

L’acord marc podrà ser:

  • -Tancat o obert, en funció de si els termes contractuals s’hi estableixen totalment o no.
  • -Celebrat amb un o més empresaris.

Els contractes derivats basats en l’acord marc seran adjudicats i formalitzats pels ens públics adherits. Així mateix, tots els actes d’execució correspondran a les entitats adherides d’acord amb el que estableix la normativa contractual.

2) Expedients de contractes d’obres, serveis o subministraments assumits per la Central de Contractació per a la seua contractació.

L’acord d’adjudicació vincularà a totes les entitats adherides, en el plec de clàusules administratives particulars estaran separades les prestacions a cadascuna d’elles, que seran contractants als efectes de facturació.