20/03/2023 05:02:06

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS

Advertiment legal: Els textos que figuren en el Butlletí oficial de la Província d’Alacant es publiquen pero ordre de l’anunciant i sota la seva exclusiva responsabilitat. L’anunciant ha d’adequar el text a publicar a les previsions contingudes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Sumari BOP Complet

Edictes