07/12/2022 06:17:44

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS

Advertiment legal: Els textos que figuren en el Butlletí oficial de la Província d’Alacant es publiquen pero ordre de l’anunciant i sota la seva exclusiva responsabilitat. L’anunciant ha d’adequar el text a publicar a les previsions contingudes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

AVISO IMPORTANTE
Debido a la publicación de anuncios relativos a las ordenanzas fiscales, de materia presupuestaria y las convocatorias de los procesos selectivos regulados en la Ley 20/2021, el BOPA desde el día 04/11/2022 hasta el día 02/01/2023, podrá posponer su publicación hasta las 12:00 horas del correspondiente día hábil.
Sumari BOP Complet

Edictes