Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca

CARTA DE SERVEIS DEL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME COSTA BLANCA

Tríptic Carta Serveis Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca

QUI SOM

El Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca és un organisme autònom que pertany a la Diputació Provincial d’Alacant, creat per gestionar les competències de matèria turística que li atribueix la legislació. Aquest organisme té personalitat jurídica pública i plena capacitat jurídica per a l’acompliment de les seues finalitats.

MISSIÓ I VISIÓ

Promocionar la marca Costa Blanca i la província d’Alacant com a destinació turística, tant en els mercats clàssics com els emergents, a través de l’entorn digital, internet, la mobilitat i els mitjans socials.

Posar el turista al centre de tots els processos, mantindre el lideratge sectorial i posicionar la Costa Blanca a l’avantguarda de la promoció turística.

La missió i la visió pivoten al voltant de dos objectius sobre els quals s’estructura tota l’estratègia de promoció: segmentació i vertebració de l’oferta i desestacionalització de la demanda.

Diputació Provincial d’Alacant

Patronat de Turisme Costa Blanca

Auditori de la Diputació d’Alacant

Passeig de Campoamor, S/N. 03010 Alacant

Telèfon: +34 965 23 01 60; Fax: +34 965 23 01 55

turismo@costablanca.org

http://www.costablanca.org

Xarxes Socials

facebook
instagram
pinterest
twitter
wikiloc
youtube

 

Horari d’Atenció:

Dilluns a divendres de 7.45 a 15.00 h

SERVEIS

 • Organització i assistència a esdeveniments de promoció turística nacional i internacional
 • Concessió d’ajudes econòmiques a ajuntaments i associacions sense ànims de lucre per a accions de promoció turística a la província d’Alacant
 • Realització de campanyes de comunicació i publicitat
 • Administració de contingut turístic de la Costa Blanca en eines digitals
 • Publicació de material turístic promocional de la Costa Blanca

ELS NOSTRES COMPROMISOS I INDICADORS

 1. Publicar i comunicar als ajuntaments i associacions del sector turístic el nostre Pla Operatiu de Promoció (POP) durant el primer trimestre de l’any.

Data de publicació i de comunicació del Pla Operatiu de Promoció.

 1. Aconseguir una mitjana de satisfacció, de mínim 3,8 punts sobre 5, en el total anual de les enquestes de satisfacció post-fira/fam-trip.

Puntuació mitjana anual de satisfacció obtinguda en fires i fam-trips.

 1. Publicar i enviar almenys una memòria anual amb els esdeveniments de promoció turística i accions realitzades.

Nombre de memòries (esdeveniments de promoció turística i accions realitzades) publicades i enviades anualment.

 1. Resoldre el 100% de les subvencions en un termini inferior a l’establert legalment: 6 mesos des de la publicació de les bases de la convocatòria.

Percentatge d’expedients de subvenció resolts en menys de 6 mesos des de la publicació de les bases de la convocatòria.

 1. Realitzar almenys tres reunions informatives del Pla d’Ajudes a l’any.

Nombre de reunions informatives del Pla d’Ajudes a l’any.

 1. Llançar almenys tres campanyes de promoció turística a l’any.

Nombre de campanyes de promoció turística llançades a l’any.

 1. Respondre el 100% de les sol·licituds d’imatges en alta qualitat rebudes a través de la plataforma www.costablancapro.com en menys de 2 dies hàbils.

Percentatge de sol·licituds d’imatges en alta qualitat dewww.costablancapro.com respostes en menys de 2 dies hàbils.

 1. Incrementar un 10% el nombre d’ofertes en la pàgina web www.tuplancostablanca.com respecte a l’any anterior.

Percentatge d’ofertes pujades a www.tuplancostablanca.com

 1. Mantindre actualitzats els perfils de les xarxes socials del Patronat Costa Blanca en Facebook, Twitter i Instagram, amb la realització, com a mínim, de 30 publicacions mensuals en cada xarxa social.

Nombre de publicacions mensuals en cada xarxa social.

 1. Mantindre actualitzat el catàleg de publicacions i fullets, amb la realització, com a mínim, de cinc publicacions o actualitzacions noves a l’any.

Nombre de publicacions noves o actualitzacions a l’any.

FORMES DE COL·LABORACIÓ / AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem la teua ajuda per a la prestació d’un servei eficaç i adaptat a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris/clients. Podeu col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en els grups de treball ja creats i, també, a través de l’aportació dels teus suggeriments a les bústies corresponents.

DRETS DEL USUARI. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als teus drets és la teua major garantia. Hi aplicarem les normes reguladores dels drets dels usuaris reconeguts a la Llei de procediment administratiu i a la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Patronat de Turisme Costa Blanca durà a terme l’anàlisi corresponent i les mesures adoptades en conseqüència i informarà l’usuari, si escau, a través del mateix canal de recepció o pel qual aquest assenyale.

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

L’usuari pot presentar les seues queixes i suggeriments a través de diferents canals:

-De forma presencial al Patronat de Turisme Costa Blanca

-Per correu postal

-Per correu electrònic: sugerencias@costablanca.org

-A través del web www.costablanca.org

S’hi mostrarà en el format corresponent.

La contestació haurà de realitzar-se en un termini no superior a un mes, tal com estableix el Decret 41/2016, de 14 d’abril.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Els resultats dels compromisos es publicaran anualment, en el primer trimestre de l’exercici següent, a la pàgina web del Patronat de Turisme Costa Blanca, així com a la pàgina web de la Diputació. En ambdós llocs indicarem les mesures que s’hi adoptaran en cas d’incompliment d’algun d’ells.

Data d’aprovació: febrer 2017

Període de vigència: 4 anys