20/03/2023 03:55:03

CARTA DE SERVEIS PER A LA PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES

 

QUI SOM

La Prevenció de Conductes Addictives s’enquadra dins de la  Àrea de Servei Socials i Igualtat de la Diputació d’Alacant i s’encarrega d’impulsar les polítiques públiques de prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives en la població de la província d’Alacant. 

MISSIÓ I VISIÓ

Impulsar i fomentar aquelles iniciatives encaminades a la prevenció de conductes addictives mitjançant el desenvolupament d’accions concretes de formació, informació i sensibilització, així com la concessió d’ajudes econòmiques a entitats i ajuntaments de la província a través de les convocatòries de subvencions.

Aspirem a aconseguir introduir la cultura de la prevenció en la població de la província d’Alacant, amb especial èmfasi en els sectors de menor edat i major risc, i identificar les conductes de risc i potenciar  els hàbits de vida saludables, així com donant a conéixer els recursos preventius i assistencials existents a la província d’Alacant.

 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Àrea de Serveis Socials i Igualtat

Av. Federico Soto, núm. 4-entl.

03001- Alacant

Telèfon: 965.98.89.79

Fax: 965.98.04.12

Pàgina web: www.diputacionalicante.es

Correu electrònic: drogodependencias@diputacionalicante.es

Horari d’Atenció: de 8.00 a 15.00 hores

 

Hi som a les xarxes socials

Facebook: /LaDipuSocial

Twitter: @LaDipuSocial

 

SERVEIS 

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ENCAMINADES A: 

 • La formació, capacitació i reciclatge d’els/les professionals en l’àmbit de la les conductes addictives, així com de les famílies de persones afectades.
 • La conscienciació i sensibilització sobre aquesta matèria amb la finalitat d’aconseguir canvis d’actituds, fonamentalment en la població adolescent i jove.
 • El foment i el suport a programes d’intervenció amb escolars així com de prevenció enfocats a col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat.

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A TRAVÉS DE LES LÍNIES D’AJUDA SEGÜENTS: 

 • Subvencions per a activitats en matèria de conductes addictives:

Per a ajuntaments.

Per a entitats sense finalitat de lucre.

 

PUBLICACIONS 

 • Elaboració i difusió d’estudis, treballs de recerca, guies informatives, etc.

 

COMPROMISOS 

 1. Difondre i comunicar amb periodicitat les activitats i esdeveniments del Departament a les xarxes Socials.
 2. Proporcionar una atenció que resulte satisfactòria al 100% dels nostres clients i usuaris/as.
 3. Tramitar el 100% de les subvencions amb la major celeritat possible disminuint els terminis legalment establits (6 mesos).
 4. Enviar el 100% de les publicacions sol·licitades en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la seua petició.
 5. Organitzar o participar anualment en, almenys, una activitat de cadascuna de les àrees d’actuació previstes
 6. Atendre el 100% de les demandes d’assessorament tècnic dels ajuntaments i les entitats sense finalitat de lucre en matèria de conductes addictives.

 

INDICADORS

 1. Percentatge d’activitats i esdeveniments publicats a les xarxes Socials.
 2. Percentatge de clients i usuaris/àries satisfets/tes amb l’atenció rebuda.
 3. Percentatge de convocatòries de subvencions tramitades en un termini inferior al legalment establit.
 4. Percentatge d’enviaments realitzats en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la petició.
 5. Nombre d’activitats organitzades o en les quals participa anualment el Departament en cadascuna de les àrees d’actuació previstes
 6. Percentatge de demandes d’assessorament tècnic ateses.

 

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem de la col·laboració de tots els agents implicats en el desenvolupament i implantació de programes de prevenció de drogodependències i conductes addictives, especialment dels ajuntaments i entitats sense finalitat de lucre, per a aconseguir un canvi d’actitud social tendent a la tolerància zero amb el consum de drogues.

Poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en les reunions, fòrums o trobades que convoquem i mitjançant l’aportació de suggeriments en les bústies corresponents o en la nostra pàgina web.

 

DRETS DE PERSONES USUÀRIES. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la millor garantia. S’aplicaran les normes reguladores dels drets dels usuaris reconeguts en la Llei de Procediment Administratiu i en la Llei orgánica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

 

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Departament de Conductes Addictives realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, juntament amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà l’usuari/pel mateix canal de recepció, o per aquell que aquest assenyale.

 

QUEIXES/SUGGERIMENTS/AGRAÏMENTS

Les persones usuàries podran presentar les seues queixes, suggeriments o agraïments a través de diferents canals:

 • De manera presencial, en les dependències del Departament;
 • Per correu postal;
 • Per correu electrònic;
 • A través de la seu electrònica de la Diputació.

Es reflectirà en el format corresponent i es contestarà en un termini no superior a un mes.

 

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Es realitzarà anualment, en el primer trimestre del següent exercici, en el Portal de Transparència de la Diputació.

 

Data d’aprovació: juliol 2021

Període de vigència: 4 anys des de la data d’aprovació.