20/03/2023 04:16:28

CARTA DE SERVEIS DEPARTAMENT DE JOVENTUT.

 

QUI SOM

El Departament de Joventut de la Diputació d’Alacant s’enquadra dins de l’Àrea de Serveis Socials i Igualtat i és l’encarregat d’impulsar les polítiques públiques de joventut de les quals són destinataris i destinatàries els i les joves de la província d’Alacant, amb edats compreses entre 12 i 30 anys.

 

MISSIÓ I VISIÓ

Impulsar i fomentar aquelles iniciatives encaminades al desenvolupament de les polítiques de joventut, mitjançant el desenvolupament d’accions concretes de formació, educació en valors, promoció de l’ocupació, foment de l’associacionisme juvenil, accés a les noves tecnologies i promoció de l’oci alternatiu, així com la concessió d’ajudes econòmiques a entitats i ajuntaments de la província, a través de les convocatòries de subvencions.

Aspirem a aconseguir una millora de la qualitat de vida de la població adolescent i jove de la província d’Alacant, i fomentar la seua participació en tots els espais de la vida social, cultural, econòmica, política, etc. i reconéixer el paper tan rellevant que tenen en el progrés i desenvolupament de la comunitat.

 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Àrea de Serveis Socials i Igualtat

Departament de Joventut

Av. Federico Soto, núm. 4-entl.

03001- Alacant

Telèfon: 965.98.89.79

Fax: 965.98.04.12

Pàgina web: www.diputacionalicante.es

Correu electrònic: juventud@diputacionalicante.es

Horari d’Atenció: de 8.00 a 15.00 hores

 

Hi som a les xarxes socials

Facebook: Facebook: /juventudipualicante/

Twitter: @dipuALCjuventud

 

SERVEIS

 

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ENCAMINADES A: 

 • La formació de la població jove i orientació en la cerca activa d’ocupació.
 • La promoció de l’accés de la joventut a les noves tecnologies i a les xarxes socials.
 • El foment d’hàbits de vida saludables entre la joventut en les matèries de sexualitat, alimentació, higiene, esport o salut.
 • La promoció de l’associacionisme juvenil.
 • L’educació en valors d’igualtat i tolerància que contribuïsquen a fomentar relacions sanes i respectuoses entre iguals dins l’àmbit escolar.
 • La promoció de l’oci saludable.
 • El foment de l’emprenedoria juvenil.

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A TRAVÉS DE LES LÍNIES D’AJUDA SEGÜENTS: 

 • Subvencions per a activitats en matèria de joventut:

Per a Ajuntaments.

Per a Entitats sense finalitat de lucre.

PUBLICACIONS 

 • Elaboració i difusió d’estudis, treballs de recerca, guies informatives, etc.

 

PREMIS

 • Reconeixement a la joventut de la província, en diferents matèries artístiques, tecnològiques, empresarials o d’àmbit social, per les seues iniciatives i/o projectes.

 

COMPROMISOS 

 1. Difondre i comunicar amb periodicitat les activitats i esdeveniments del Departament a les Xarxes Socials.
 2. Proporcionar una atenció que resulte satisfactòria al 100% dels nostres clients i usuaris/as.
 3. Tramitar el 100% de les subvencions amb la major celeritat possible disminuint els terminis legalment establits (6 mesos).
 4. Enviar el 100% de les publicacions sol·licitades en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la seua petició.
 5. Organitzar o participar anualment en, almenys, una activitat de cadascuna de les àrees d’actuació previstes.
 6. Atendre el 100% de les demandes d’assessorament tècnic dels ajuntaments i les entitats sense finalitat de lucre en matèria de joventut.

 

INDICADORS

 1. Percentatge d’activitats i esdeveniments publicats a les xarxes socials.
 2. Percentatge de clients i usuaris/àries satisfets/tes amb l’atenció rebuda.
 3. Percentatge de convocatòries de subvencions tramitades en un termini inferior al legalment establit.
 4. Percentatge d’enviaments realitzats en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la petició.
 5. Nombre d’activitats organitzades o en les quals participa anualment el Departament en cadascuna de les àrees d’actuació previstes.
 6. Percentatge de demandes d’assessorament tècnic ateses.

 

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem de la col·laboració de tots els agents implicats en el desenvolupament i implantació de programes i serveis destinats a la població jove, especialment dels ajuntaments i entitats sense finalitat de lucre  que treballen activament amb aquest sector poblacional.

Poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en les reunions, fòrums o trobades que convoquem i mitjançant l’aportació de suggeriments en les bústies corresponents o en la nostra pàgina web.

 

DRETS DE PERSONES USUÀRIES. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la millor garantia. S’aplicaran les normes reguladores dels drets dels usuaris reconeguts en la Llei de Procediment Administratiu i en la Llei orgánica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

 

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Departament de Joventut realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, juntament amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà l’usuari pel mateix canal de recepció, o per aquell que aquest assenyale.

 

QUEIXES/SUGGERIMENTS/AGRAÏMENTS

Les persones usuàries podran presentar les seues queixes, suggeriments o agraïments a través de diferents canals:

 • De manera presencial, en les dependències del Departament;
 • Per correu postal;
 • Per correu electrònic;
 • A través de la seu electrònica de la Diputació.

Es reflectirà en el format corresponent i es contestarà en un termini no superior a un mes.

 

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Es realitzarà anualment, en el primer trimestre del següent exercici, en el Portal de Transparència de la Diputació.

 

 

Data d’aprovació: juliol 2021

Període de vigència: 4 anys des de la data d’aprovació.