07/12/2022 05:53:24

Impremta Provincial

CARTA DE SERVEIS IMPREMTA PROVINCIAL

Tríptic Carta Serveis IMPREMTA PROVINCIAL

QUI SOM

La impremta provincial és un servei de la diputació d’Alacant encarregada de la realització de treballs d’arts gràfiques i de reproducció de documents.

S’estructura en tres unitats. Composició, impremta i reprografia, situades en les dependències de l’Oficina Tècnica d’aquesta Diputació.

Així mateix, la unitat de reprografia compta amb un centre descentralitzat a l’edifici Tucumán 8, per a la reproducció de documents i la realització d’enquadernacions.

MISSIÓ I VISIÓ

La impremta provincial és un servei la missió de la qual és la composició i impressió de treballs, tant en impressió offset com de la distribució del material d’arts gràfiques necessàries per al bon funcionament dels departaments i organismes que depenen de la Diputació Provincial d’Alacant.

Aspirem a millorar i innovar, sota els criteris d’eficàcia i eficiència, els serveis sol·licitats per satisfer les necessitats canviants dels distints departaments de la diputació d’Alacant i organismes dependents d’aquesta pel que fa als treballs d’arts gràfiques i reproducció de documents.

 

L’equip de la impremta provincial

 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Impremta provincial

Avinguda d’Orihuela, 128. 03003 Alacant.

Telèfon: 965107400/ Extensió 1001.

Fax: 965107394.

Correu electrònic: imprenta@diputacionalicante.es

http://www.diputacionalicante.es

Horari d’atenció. Des de les 9.00 h fins a les 14.00 h

SERVEIS

SERVEI D’IMPREMTA

 • Papereria institucional:

Sobres, cartes, carpetes, cartells, targetes, saludes, diplomes, fullets, díptics, tríptics, revistes, llibretes, etiquetes, parts de treball en paper autocopiat, duplicats, triplicats, quadruplicats, calendaris, etc.

 

SERVEI DE REPROGRAFIA

 • Reproducció de documents:

Reproducció d’originals en b/n color.

Impressió digital d’arxius enviats per la xarxa.

Enquadernat de documents.

Realització de quaderns.

 

DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL

 • Consumible:

A-4, A-3 autocopiador.

Material servit directament des de la fàbrica.

COMPROMISOS

 • Pel que fa als treballs d’impremta, el 95% dels treballs de caràcter institucional, es lliuraran en un termini de sis dies com a màxim, sempre que el treball no requeresca mà d’obra externa.
 • Pel que fa als treballs de reprografia, el 95% dels treballs de reproducció simple de documents, es lliuraran en un termini de tres dies màxim, sempre que aquest treball no requeresca un enquadernat especial, tot exceptuant els treballs consensuats en l’entrega del client.
 • Pel que fa a la distribució de material, el 95% dels treballs que no duguen producció o estiguen considerats com a consumibles, es lliuraran en un termini d’un dia com a màxim.
 • Treballarem per aconseguir la satisfacció màxima dels usuaris de la impremta provincial, de manera que aconseguim una puntuació mitjana d’un 8.

INDICADORS

 • El percentatge de treballs d’impremta de caràcter institucionals lliurats en un termini màxim de 6 dies des de la sol·licitud i sempre que no requeresca mà d’obra externa.
 • El percentatge de treballs de reprografia lliurats en un termini màxim de 3 dies des de la sol·licitud i sempre que no requeresca un enquadernat especial o no estiguen consensuats.
 • El percentatge de comandes de material consumible lliurat en un termini màxim d’1 dia des de la seua recepció.
 • La puntuació de la satisfacció.

AJUDA’NS A MILLORAR

Els comentaris que les persones usuàries facen pel que fa als aspectes dels serveis encomanats, ens seran d’ajuda gran per donar resposta a les seues comandes, per tant, agraïm sincerament aquesta col·laboració.

Poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació amb suggeriments de manera directa al nostre departament, de manera telefònica, per correu electrònic i als qüestionaris de satisfacció.

DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES

 • Dret a conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació del servei sol·licitat.
 • Dret a obtenir orientació i informació pel que fa als requeriments dels treballs que es proposen realitzar.
 • Dret a conèixer la viabilitat i el termini de la seua sol·licitud.
 • Dret a conèixer la identitat del personal, sota la responsabilitat dels quals, es presten els serveis.
 • Dret a conèixer la despesa del servei sol·licitat.
 • Dret a la col·laboració activa de la impremta amb els distints departaments i organismes, de manera que posem a la seua disposició la informació necessària per a la gestió.

 

MESURES D’ESMENA

En el cas de l’incompliment dels compromisos, la impremta provincial realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, al costat dels resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En el cas de peticions d’informació pel que fa a aquestes mesures, s’informarà pel mateix canal de recepció o pel qual s’hi assenyale.

SISTEMA DE QUEIXES/SUGGERIMENTS

Hi pot fer arribar a la impremta provincial les seues queixes, suggeriments o agraïments que estime oportuns pel que fa a la prestació dels serveis:

 • De manera directa en les dependències del servei.
 • Mitjançant el registre general de la Diputació.
 • Mitjançant el correu electrònic.
 • Mitjançant el telèfon.
 • Mitjançant les enquestes de satisfacció.
 • Mitjançant l’aplicatiu PAPEL

Es reflectirà amb el format corresponent i es contestarà en un termini, no superior, a un mes.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Els resultats dels compromisos es publicaran anualment en el primer trimestre de l’exercici següent, en el portal de l’empleat (intranet) i en el portal de Transparència de la Diputació.

Data d’aprovació: novembre 2018

Període de vigència: 4 anys