20/03/2023 04:10:05

CARTA DE SERVEIS DEPARTAMENT D’IGUALTAT.

 

QUI SOM

El Departament d’Igualtat de la Diputació d’Alacant s’enquadra dins de l’Àrea de Serveis socials i Igualtat i és l’encarregat d’impulsar les polítiques públiques d’igualtat de gènere de la província, minimitzant les possibles barreres i obstacles que dificulten o limiten l’accés a serveis, béns i recursos en condicions d’igualtat entre dones i homes.

 

MISSIÓ I VISIÓ

Impulsar i fomentar aquelles iniciatives encaminades al desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere, mitjançant el desenvolupament d’accions concretes, així com la concessió d’ajudes econòmiques a entitats i ajuntaments de la província a través de les convocatòries de subvencions.

Aspirem a aconseguir reduir les desigualtats socials existents entre dones i homes a la nostra província, fomentant la participació de les dones en tots els sectors de la vida social, cultural, econòmica, política, etc., tot contribuint a la prevenció i erradicació de la violència contra les dones i les xiquetes i promovent i fomentant l’elaboració i implantació de plans municipals d’igualtat de gènere.

 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Àrea de Servei Socials i Igualtat

Departament d’Igualtat

Av. Federico Soto, núm. 4-entl.

03001- Alacant

Telèfon: 965.98.89.79

Fax: 965.98.04.12

Pàgina web: www.diputacionalicante.es

Correu electrònic: igualdad@diputacionalicante.es

Horari d’Atenció: de 8.00 a 15.00 hores

 

Hi som a les xarxes socials

Facebook: /LaDipuSocial

Twitter: @LaDipuSocial

 

SERVEIS 

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ENCAMINADES A: 

 • La prevenció i erradicació de la violència de gènere.
 • La formació de dones en situació de baixa ocupabilitat.
 • El foment de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores i la corresponsabilitat domèstica.
 • La promoció de les masculinitats igualitàries.
 • L’apoderament de les dones i la consecució de la igualtat en els processos de presa de decisions.
 • L’impuls de la coeducació.
 • La inclusió de dones en situació d’especial vulnerabilitat.
 • L’impuls i foment de plans d’igualtat municipals i plans d’igualtat dirigits al personal de les corporacions locals. 

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A través DE LES SEGÜENTS LÍNIES D’AJUDA: 

 • Subvencions per a programes destinats a la consecució de la igualtat i prevenció i erradicació de la violència de gènere:

Per a ajuntaments.

Per a entitats sense finalitat de lucre .

Per a mancomunitats.

 • Subvencions per a ajuntaments destinades a l’elaboració de plans d’igualtat
 • Subvencions a les associacions de mares i pares d’alumnat de centres d’educació infantil, primària i/o secundària per al desenvolupament de projectes coeducatius.

 

PUBLICACIONS 

 • Elaboració i difusió d’estudis, treballs de recerca, guies informatives, etc.

 

COMPROMISOS 

 1. Difondre i comunicar diàriament les activitats i esdeveniments del Departament a les xarxes Socials.
 2. Proporcionar una atenció que resulte satisfactòria al 100% dels nostres clients i usuaris/as.
 3. Tramitar el 100% de les subvencions amb la major celeritat possible disminuint els terminis legalment establits (6 mesos).
 4. Enviar el 100% de les publicacions sol·licitades en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la seua petició.
 5. Organitzar o participar anualment en, almenys, una activitat de cadascuna de les àrees d’actuació previstes.
 6. Atendre el 100% de les demandes d’assessorament tècnic dels ajuntaments i les entitats sense finalitat de lucre en matèria d’igualtat de gènere.

 

INDICADORS

 1. Percentatge d’activitats i esdeveniments publicats a les xarxes Socials.
 2. Percentatge de clients i usuaris/àries satisfets/tes amb l’atenció rebuda.
 3. Percentatge de convocatòries de subvencions tramitades en un termini inferior al legalment establit.
 4. Percentatge d’enviaments realitzats en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la petició.
 5. Nombre d’activitats organitzades o en les quals participa anualment el Departament en cadascuna de les àrees d’actuació previstes.
 6. Percentatge de demandes d’assessorament tècnic ateses.

 

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem de la col·laboració de tots els agents implicats en el desenvolupament i implantació de programes i serveis d’igualtat de gènere, especialment dels ajuntaments, per a aconseguir una província més igualitària, tolerant, respectuosa i justa.

Poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en les reunions, fòrums o trobades que convoquem i mitjançant l’aportació de suggeriments en les bústies corresponents o en la nostra pàgina web.

 

DRETS DE PERSONES USUÀRIES. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la millor garantia. S’aplicaran les normes reguladores dels drets dels usuaris reconeguts en la Llei de Procediment Administratiu i en la Llei orgánica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

 

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Departament d’Igualtat realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, juntament amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà l’usuari/pel mateix canal de recepció, o per aquell que aquest assenyale.

 

QUEIXES/SUGGERIMENTS/AGRAÏMENTS

Les persones usuàries podran presentar les seues queixes, suggeriments o agraïments a través de diferents canals:

 1. De manera presencial, en les dependències del Departament;
 2. Per correu postal;
 3. Per correu electrònic;
 4. A través de la seu electrònica de la Diputació.

Es reflectirà en el format corresponent i es contestarà en un termini no superior a un mes.

 

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Es realitzarà anualment, en el primer trimestre del següent exercici, en el Portal de Transparència de la Diputació.

 

Data d’aprovació: juliol 2021

Període de vigència: 4 anys des de la data d’aprovació.