Departament de Formació

CARTA DE SERVEIS DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

Tríptic Carta Serveis FORMACIÓ

QUI SOM

El Departament de Formació és un servei públic de formació per a empleats públics de la província d’Alacant.

La seua finalitat és augmentar els nivells d’eficàcia dels empleats públics mitjançant la seua formació.

MISSIÓ I VISIÓ

La nostra Missió és la formació i l’aprenentatge permanent dels empleats públics que presten serveis en l’administració local de la província d’Alacant: ajuntaments, mancomunitats, entitats locals i la mateixa Diputació i els seus organismes autònoms.

Aspirem a liderar l’aprenentatge dels empleats públics que presten serveis a la província, a assessorar i a orientar en matèria de formació les entitats locals; així com a ser-hi un punt de referència pel que fa a la innovació i gestió de sistemes o models de formació.

L’equip de Formació

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Departament de Formació

SERVEIS

SERVEI DE FORMACIÓ

 • Pla de formació anual, com a conseqüència dels resultats de la detecció de necessitats formatives.
 • Formació a mida, en resposta a demandes específiques d’un determinat client.
 • Aplicació web pròpia per a la gestió de la formació (GFW).
 • Descentralització geogràfica dels cursos de formació.
 • Desconcentració temporal de les accions formatives.
 • Certificats d’aprofitament.
 • Qualitat de la formació.

SERVEI D’ASSESSORAMENT

 • Oferim atenció tècnica en matèria de formació, per qualsevol via de comunicació, a elecció del demandant.

COMPROMISOS

 1. Publicar el Pla de Formació general la primera quinzena del mes de gener de cada exercici.
 2. Oferir un 40% de cursos nous o actualitzats cada any.
 3. Executar, com a mínim, el 90% de les peticions singulars de formació0 (“Formació a mida”).
 4. Fer complir la planificació de cursos, com a mínim, en un 90%.
 5. Proporcionar un servei (detecció de necessitats, oferta, desenvolupament del Pla, gestió, atenció del personal, etc.), que resulte satisfactori per al 100% dels nostres clients.
 6. Incrementar/mantindre l’execució d’edicions descentralitzades per acostar-hi, al màxim possible, la formació als nostres clients.
 7. Distribuir l’execució d’edicions durant l’any, amb una diferència màxima del 10% entre quadrimestres.
 8. Enviar als usuaris els certificats d’assistència i aprofitament expedits per aquest Departament en menys de 10 dies després del tancament del curs.
 9. Aconseguir una puntuació mínima de satisfacció de 3 sobre 4 en el 100% de les edicions dels cursos.
 10. Atendre el 100% de les demandes d’assessorament tècnic en relació amb la formació.

INDICADORS

 1. Data de publicació del Pla de Formació.
 2. Percentatge de cursos nous o actualitzats oferits respecte del nombre de cursos del Pla.
 3. Percentatge de cursos a mida executats, en relació al nombre de cursos a mida demandats.
 4. Percentatge de cursos executats respecte al total dels cursos planificats.
 5. Grau de satisfacció amb els serveis del Departament per part dels nostres clients.
 6. Percentatge d’edicions descentralitzades executades en relació al percentatge executat en l’exercici anterior.
 7. Percentatge d’edicions desenvolupades en cada quadrimestre.
 8. Percentatge de certificats d’aprofitament de cursos expedits per aquest Departament, enviats als assistents abans de 10 dies des de la seua finalització.
 9. Percentatge d’edicions que són avaluades pels usuaris amb 3 o més punts en els qüestionaris de satisfacció, en relació al total d’edicions executades.
 10. Percentatge de sol·licituds d’assessorament ateses.

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem la concurrència de tots els agents implicats en la formació, per a aconseguir la prestació d’un servei eficaç i adaptat a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i clients.

Hi poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en les reunions programades, la contestació a les diferents consultes enviades i mitjançant l’aportació dels seus suggeriments a les bústies corresponents o a la nostra pàgina web.

DRETS DEL CONJUNT D’USUARIS

NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la seua major garantia.

S’aplicaran les normes reguladores dels drets del conjunt d’usuaris reconeguts en la Llei de procediment administratiu i en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Departament de Formació realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà l’usuari pel mateix canal de recepció, o pel qual aquest assenyale.

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

De conformitat amb el que estableix el capítol V del Decret 41/2016 del Consell, pot presentar les seues queixes/suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament, a través de la pàgina web del Departament de Formació o per mitjans electrònics de la Diputació (pàgina web, seu electrònica de la Diputació d’Alacant). Les contestarem en un termini inferior a un mes.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Els resultats dels compromisos es publicaran anualment en la pàgina web del Departament de Formació, així com en la pàgina web de la Diputació. En ambdós llocs indicarem les mesures que s’adoptaran en cas d’incompliment d’algun d’ells.

Data d’aprovació: desembre 2016

Període de vigència: 4 anys