20/03/2023 03:56:31

QUI SOM 

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOPA) és el periòdic oficial de la província i es gestiona a través del Servei de Transparència, BOP i Impremta. 

En el BOPA es publiquen les disposicions de caràcter general i les ordenances, així com les actes, els edictes, els acords, les notificacions, els anuncis i altres resolucions de les administracions públiques i de l’Administració de Justícia d’àmbit territorial provincial, així com altres operadors jurídics, quan així estiga previst per disposició legal o reglamentària. 

Els textos publicats en el Butlletí Oficial de la Província tenen la consideració d’oficials i autèntics. 

MISSIÓ I VISIÓ 

La missió del Butlletí Oficial de la Província és publicar tots els textos que les persones usuàries del servei envien perquè així està previst per disposició legal o reglamentària.

La visió del Butlletí pretén que el servei que es presta a les persones usuàries i a la societat, en general, esdevinga plenament eficient i accessible.

L’equip del Butlletí Oficial de la Província d’Alacant

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Butlletí Oficial de la Província

Av. d’Oriola, 128. 03006 Alacant

Telèfon: 965107371 – Ext.1112

Fax: 965107394

Correu electrònic: edictos.bop@diputacionalicante.es

https://www.diputacionalicante.es

Horari d’dtenció: De 9.00h a 14.00h

 

SERVEIS

 • Inserció d’anuncis i edictes en el BOP per a la seua publicació.
 • Consulta d’anuncis i edictes publicats en el BOP.

 

COMPROMISOS 

 1. Que totes les insercions urgents es publiquen en un termini màxim de 1 dia hábil.
 1. Que totes les insercions ordinàries es publiquen en un termini màxim de 4 dies hàbils.

Els terminis legals són: 6 dies per a les insercions urgents i 15 dies per a les ordinàries. 

El termini començarà a computar-se des del moment en què les insercions acomplesquen tots els requisits exigits per la Llei i les ordenances de gestió del servei; i hem de tindre en compte que, en cas d’insercions subjectes al pagament previ de la taxa, aquest termini no començarà a computar, a més, fins al moment que el Servei del BOP tinga constància de la realitat del pagament de la taxa per part de l’anunciant.

 1. Que el 95% dels butlletins estiguen publicats en data i hora en la seu (abans de les 9.00 hores).
 1. Treballarem per a aconseguir la satisfacció màxima de les persones usuàris del servei, i hem aconseguit una puntuació mitjana mínima d’un 8 sobre 10 en relació a la satisfacció amb els terminis de publicació; aplicatiu informàtic, i tracte i atenció del personal del BOPA.

 

INDICADORS

 1. Percentatge d’insercions urgents publicades en un termini màxim ≤ 1 dia hábil.
 2. Percentatge d’insercions ordinàries publicades en un termini màxim ≤ 4 dies hábils.
 3. Percentatge de butlletins publicats en data i hora prevista en la seu.
 4. Puntuació de satisfacció obtinguda en les enquestes de satisfacció (terminis de publicació, aplicatiu, tracte i atenció).

 

AJUDA’NS A MILLORAR 

Els comentaris que les persones usuàries facen sobre els aspectes dels serveis prestats, ens seran de gran ajuda per a respondre les seues demandes, per la qual cosa agraïm sincerament aquesta col·laboració. 

Podran col·laborar amb nosaltres si hi participen amb els seus suggeriments directament en el nostre departament, o bé a través de les seues telefonades, per correu electrònic o bé amb els qüestionaris de satisfacció.

DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES

 • Dret a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació de la sol·licitud d’inserció/edicte a publicar.
 • Dret a obtindre orientació i informació sobre els requisits necessaris per a publicar edictes/anuncis.
 • Dret a conéixer el termini aproximat i data de publicació de l’edicte a inserir o consultar.
 • Dret a conéixer la identitat del personal responsable d’aquets serveis.
 • Dret a la col·laboració activa del Butlletí Oficial de la Província amb les persones usuàries del servei perquè posen a la seua disposició tota la informació necessària per a la gestió de les insercions.

 

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Butlletí realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, atesos els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades. 

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà pel mateix canal de recepció o bé pel que s’establesca puntualment.

 

SISTEMA DE QUEIXES/SUGGERIMENTS 

Pot fer arribar les seues queixes, suggeriments o agraïments que estime convenients sobre la prestació dels serveis: 

 • Directament en les dependències del servei.
 • A través del registre general/seu electrònica de la Diputació.
 • A través de correu electrònic.
 • Per telèfon.
 • A través de les enquestes de satisfacció.

 

Es reflectirà en el format corresponent i es contestarà en un termini no superior a un mes.

 

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Els resultats dels compromisos es publicaran anualment, en el primer trimestre de l’exercici següent en el Portal de Transparència de la Diputació.

 

Data d’aprovació: novembre 2021

Període de vigència: 4 anys.”