Avís Legal

L’ús de la informació continguda en aquest Portal implica l’acceptació dels termes detallats en aquest avís legal:

Condicions generals d’ús de la seu electrònica

La Diputació d’Alacant facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació continguda a la seu electrònica i autoritza la reproducció total o parcial dels seus continguts, sempre que se citen la font i la data en la qual s’ha realitzat la còpia, no es manipulin ni alteren els continguts i no s’utilitzen directament amb finalitats comercials.

La Diputació d’Alacant autoritza la descàrrega gratuïta dels manuals, impresos, programes d’ajuda i publicacions informatives inclosos a la seu electrònica a efectes de la seva reproducció i distribució, tret que s’indique el contrari de forma expressa al propi Portal.

El cessionari queda autoritzat a realitzar al seu càrrec les reproduccions dels manuals, impresos, programes d’ajuda i publicacions inclosos al Portal que estime convenients, quedant expressament prohibida qualsevol alteració o manipulació dels mateixos.

Les reproduccions dels manuals pràctics i publicacions informatives efectuades pels cessionaris no podran incloure en les reproduccions que realitzen per a la seva distribució cap tipus de publicitat, encara que podran estampar en aquestes reproduccions el seu anagrama i denominació empresarial. Necessàriament haurà de constar el següent text “Manual pràctic cedit gratuïtament per la Diputació d’Alacant” o “Publicació informativa cedida gratuïtament per la Diputació d’Alacant”.

El suport en què els cessionaris realitzen les reproduccions dels programes d’ajuda haurà d’estar protegit contra gravacions i en el cas que aquest suport siga un disquet, no pot contenir pestanya NNP o, si escau, la pestanya ha d’estar tancada. La presentació externa tant en format CD com en disquet i, si escau, la funda en la qual es troben allotjats haurà de contenir l’anagrama i denominació de la Diputació d’Alacant i necessàriament el següent text “Programa cedit gratuïtament per la Diputació d’Alacant”.

El cessionari realitzarà la distribució del manual, imprès, publicació o programa d’ajuda de forma gratuïta.

La Diputació d’Alacant es reserva el dret a realitzar canvis a la seu electrònica sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els seus continguts o el seu disseny, amb l’objectiu de millorar el servei ofert a través d’Internet.

La informació continguda en aquesta web procedeix, íntegrament, de fonts públiques . La Diputació d’Alacant no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes al portal en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta Seu electrònica no podrà ser al•legada en processos contradictoris amb l’Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessen existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

 

Drets de propietat intel•lectual i industrial

El domini en Internet d’aquesta seu electrònica és de titularitat de la Diputació d’Alacant, així com els drets de propietat intel•lectual, el seu disseny i els codis que conté, tret que s’indique una titularitat diferent.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual de la Diputació d’Alacant o d’aquell que siga titular.

Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta seu electrònica estan protegits per Llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda a la seu electrònica, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual i industrial de la Diputació d’Alacant poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es deriven.

 

Establiments de hiperenllaços o links

*Hiperenllaços de la seu electrònica a altres pàgines Web

A la seu electrònica s’han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“links”), la major part a pàgines d’Internet d’altres Administracions Públiques, que s’han considerat d’interès per als usuaris. No obstant això, la Diputació d’Alacant no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la seu electrònica.

Així mateix, no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles als quals es fa referència en aquesta pàgina.

En tot cas, la Diputació d’Alacant avisarà mitjançant missatges sobre els enllaços si accedint a ells s’abandona la seu o, per contra, si es roman en ella.

*Hiperenllaços des d’altres pàgines Web a la seu electrònica

Els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seva pàgina Web i la seu electrònica de la Diputació d’Alacant hauran de tenir en compte el següent:

L’establiment del hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre la Diputació d’Alacant i el propietari de la pàgina Web en la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de la Diputació d’Alacant dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que la Diputació d’Alacant ha autoritzat expressament el hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina Web des de la qual s’estableix el hiperenllaç.

La Diputació d’Alacant no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment del hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessen derivar-se de l’accés a la pàgina Web del hiperenllaç.

La pàgina Web en la qual s’establisca el hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a la Diputació d’Alacant, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.

La pàgina Web en la qual s’establisca el hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il•lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

 

Política de privadesa

A més de les consideracions realitzades en les condicions generals d’ús de la seu electrònica, la política de privadesa de “seguro.dip-alicante.es” i “www.ladipu.com”, es basa en:

La sol•licitud exclusivament de les dades imprescindibles per poder proporcionar-li els serveis a la seu electrònica.

El tractament de les dades de caràcter personal d’acord a l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa d’aplicació.

L’obtenció de manera automàtica del mínim d’informació tècnica imprescindible per donar-li un bon servei. Quan vostè es connecta, la Diputació d’Alacant analitza exclusivament el tipus de navegador que està utilitzant i la seva versió amb l’objectiu de seleccionar la fulla d’estil més adequada i que la visualització de la seu electrònica siga correcta, així com l’idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents).

La utilització de cookies de visita amb objecte exclusivament estadístic (en concret, conèixer el nombre de “visitants únics” que té la nostra web) i que no emmagatzemen més informació que un nombre de 128 bits generat aleatòriament. Si l’usuari de la Seu electrònica no desitja acceptar l’enregistrament de la “cookie” en el seu ordinador, podrà navegar pel Portal sense cap tipus de restricció.

 

Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present seu, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga produir-se en ocasió de la visita a la seu o de l’ús dels serveis que en ella s’ofereixen, la Diputació d’Alacant i l’usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili d’Alacant.