PROTECCIO DE DADES

Privacitat i Protecciò de Dades

Mitjançant la Seu electrònica de la Diputació Provincial d’Alacant no es recullen dades personals sense el consentiment del propietari d’aquests. Les dades aportades per l’interessat s’utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracte.

Als efectes previstos en l’art.  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal  (PDF, aprox. 72,48 KB), li informem que les dades que es faciliten en les comunicacions telemàtiques amb la Seu electrònica de la Diputació d’Alacant, s’incorporaran a un fitxer automatitzat el responsable del qual és la Diputació Provincial d’Alacant. Les dades registrades són necessàries pel manteniment i gestió de la sol·licitud de tramitació, i seran conservades amb finalitats històriques i estadístiques. Respecte de les citades dades podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’establit en la citada norma prèvia petició escrita.

En cap cas les referides dades seran objecte de tractament o de cessió a tercers, si no és amb el consentiment inequívoc de l’afectat, o en els supòsits previstos en els articles 6.2 i 11.2 de la citada Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment del que es disposa en la citada Llei Orgànica 15/1999, i del  Reil Decret 1720/2007, de 21 de desembre (PDF, aprox. 239,75 KB),pel qual es va aprovar el Reglament que ho desenvolupa, el cedent de les dades podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la forma que reglamentàriament es determine.

Aquesta política de privadesa és d’aplicació exclusiva a les pàgines de la Seu, i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

Segons disposa l’article 6.1 g) del  Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre (PDF, aprox. 436,20 KB), s’inclou un enllaç amb la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Propietat intel·lectual i industrial

Tant el disseny d’aquesta Seu i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, pertanyen a la Excelentíssima Diputació Provincial d’Alacant i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervinga autorització expressa de la Diputació Provincial d’Alacant. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquesta Seu, atorgada a l’usuari, es limita a la descàrrega d’aquest contingut i l’ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguen íntegres i se cite la font dels mateixos  (Llei 37/2007, de 16 de novembre (PDF, aprox. 182,50 KB), sobre reutilització de la informació del sector públic)./p>