05/12/2021 12:24:51

COMPROMÍS PÚBLIC DE TERMINIS DE PUBLICACIÓ

Nom del Tràmit o Procediment:

Inserció d’anuncis i edictes en el B.O.P.

Descripció:

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) d'Alacant és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació mitjançant el Departament de Butlletí. Igual que altres publicacions oficials, el BOP és el periòdic oficial que dóna publicitat a les disposicions de caràcter general i les ordenances, així com els actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i altres resolucions del conjunt de les Administracions que operen en l'àmbit geogràfic provincial per donar a conèixer la seua gestió, fer-la més transparent i permetre la participació dels ciutadans.

La Diputació Provincial d'Alacant, en el seu compromís d'impulsar l’ús i aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per al desenvolupament de la seua activitat, ja l'any 1997, va iniciar l'edició digital del Butlletí Oficial de la Província i la seua consulta mitjançant d'Internet.

Hui en dia, la difusió, implantació i acceptació dels mitjans telemàtics en la societat i la incorporació de tecnologies de seguretat a les comunicacions electròniques, li permet continuar impulsant la consolidació de l'avanç tecnològic en la prestació del servei del Butlletí Oficial de la Província, establint una nova manera de gestió que es fonamenta en l’ús de mitjans informàtics i telemàtics i incorpora el concepte d'administració electrònica al servei dels ciutadans.

Des de la Seu electrònica de la Diputació, mitjançant l'enllaç amb l'Oficina virtual del BOP va a permetre la simplificació dels tràmits, l'acurtament dels terminis per a la publicació d'edictes i anuncis i l'accés universal i immediat a la informació publicada, l'eliminació de barreres geogràfiques i l'accés d'aquelles persones que abans tenien grans dificultats per arribar a l'Oficina de Registre, per motius de condicions físiques o altres condicionants, decidint l'usuari l'abast de les seues gestions en funció de l'ús o no d'un certificat de signatura digital i de la tramitació de les oportunes autoritzacions.

"Els textos que figuren en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant es publiquen per ordre de l'anunciant i sota la seua exclusiva responsabilitat."

Seleccione la manera d'accés al B.O.P. desitjat, depenent si disposa o no d'un certificat electrònic digital admès en aquesta Seu:


Tràmits i Consultes BOP amb Certificat Digital (REQUEREIX ALTA PRÈVIA COM A USUARI DEL eBOP -15% de Bonificació)

Tràmits i Consultes BOP sense Certificat Digital (REQUEREIX PRESENTAR DOCUMENTACIÓ PER LA SEU DE DIPUTACIÓ)

Data Inicial de Tramitació:

15/12/2010

Data Final de Tramitació:

Indefinida

Acció:

PUBLICAR EN BOP

Departament Responsable:

Butlletí Oficial de la Província i Impremta

Grup al que pertany el Procediment:

No tramitable

Destinataris als que va adreçat:

CIUTADÀ
AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS
EMPRESES
ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
ALTRES ENTITATS
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS

Documents associats:

Instrucció de final d'exercici 2020 per a la publicació de les ordenances fiscals.
Dubtes freqüents
Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei
Ordenança reguladora del servei
Punts de consulta