28/01/2021 12:37:44
Ordenances i Reglaments
Reglament Orgànic de la Diputació d'Alacant
Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l'impost d'activitats econòmiques
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Ordenança fiscal reguladora de les taxes per concessió de llicència o autorització per a la realització d'obres en vies provincials i la seva zona de domini públic, de protecció i de reserva
Ordenança Reguladora del Servei del Butlletí Oficial de la Província
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei del Butlletí Oficial de la Província d'Alacant
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització de treballs facultatius en les obres de la Diputació d'Alacant
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en la llar provincial respecte dels ancians acollits
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, sòl i vol de les vies públiques provincials
Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la venda de publicacions i altres mitjans de difusió audiovisual en material cultural, esportiva i d'informació geogràfica
Ordenança reguladora del preu públic per serveis d'allotjament i manutenció en les instal · lacions de la Llar Provincial
Ordenança reguladora del preu públic que s'exigirà per la venda d'entrades per a l'assistència a actuacions culturals que es realitzin per l'Excma Diputacion Provincial
Ordenança reguladora del preu públic que s'exigirà per la visita al Museu Arqueològic Provincial d'Alacant i al Jaciment del Tossal de Manises
Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de les instal · lacions esportives de la Llar Provincial d'Alacant
Reglament d'ús per tercers de les instal · lacions de la Llar Provincial
Circular informativa 1-1999, de 17 de maig, de la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials
Ordenança reguladora del preu públic per la venda de publicacions i altres mitjans de difusió audiovisual de l'Institut Juan Gil-Albert
Ordenança reguladora del preu públic que s'exigirà per la inscripció en congressos, seminaris, cursos, Tallers de l'Institut Juan Gil-Albert
Ordenança reguladora del preu públic que s'exigirà per la venda de publicacions i altres productes audiovisuals de Summa
Ordenança reguladora del preu públic que s'exigirà per a la inscripció en congressos, seminaris, curs tallers etc de Summa
Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de Summa
Ordenança reguladora del preu públic que s'exigirà per la venda de publicacions i altres mitjans de difusió audiovisual del Patronat de Turisme Costa Blanca
Reglament de Teleassistència Domiciliària
Ordenança General de Subvencions de la Diputació d'Alacant
Reglament d'Honors i Distincions
Reglament Dotació Econòmica Grups Polítics
Ordenança Administració Electrònica
Ordenança de Transparència