PREGUNTES FREQÜENTS

Administració Electrònica

Què és i perquè s’utilitza l’Administració electrònica?

L’Administració electrònica és la nova forma de relació entre els ciutadans i les Administracions Públiques, i entre aquestes últimes, realitzades mitjançant tecnologies de la informació i de les telecomunicacions. Exemples: la declaració d’impostos a través d’Internet, o els serveis d’informació i tramitació oferits mitjançant de les Seus electròniques de les Administracions Públiques.

La Diputació Provincial d’Alacant s’afegeix així, complint les legislacions que la regulen, a l’Administració electrònica, amb la finalitat d’apropar-se més encara als ciutadans i a les entitats locals i privades a les quals ofereix els seus serveis, permetent nous canals de comunicació més ràpids, segurs i interactius, per poder tramitar procediments i serveis i conèixer a cada moment l’estat d’aquesta tramitació.

Què és l’Administració electrònica en la Diputació d’Alacant?

És un servei electrònic multicanal pel qual qualsevol persona física o jurídica es pot relacionar amb la Diputació d’Alacant per sol·licitar, consultar l’estat i gestionar els procediments o tràmits que hagen publicat a la Seu electrònica. També es pot accedir a consultar el Tauler d’anuncis oficial, veure i publicar en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, interposar Queixes o Suggeriments, sol·licitar representació de Tercers, i una altra sèrie de tràmits genèrics sense necessitat de realitzar-los en manera presencial o havent de desplaçar-se fins a les instal·lacions de la Diputació d’Alacant per realitzar-los.

Per a l’ús de l’administració electrònica és necessari estar en possessió del certificat digital que emet l’ACCV de la Generalitat Valenciana, o el DNI electrònic

Qué es un servei electrònic?

Un servei electrònic consisteix en la prestació d’un servei públic per via telemàtica.

A través d’un ordinador amb accés a Internet, l’usuari realitza gestions amb l’Administració Pública: formula sol·licituds, tramita impostos, intercanvia documentació i envia comunicacions, entre altres funcions.

Qui són els destinataris dels serveis electrònics?

L’Administració electrònica està dirigida a tots els possibles destinataris, és a dir tant a Ciutadans com a Associacions, Empreses, Institucions Privades, Organismes Públics o qualsevol altra entitat, bé siga en qualitat de sol·licitants, contribuents, professionals, o col·lectius (majors, famílies, joves, sectors professionals, etc.)

Quins requisits s’han de complir per accedir a la tramitació electrònica?

L’únic requisit per utilitzar els serveis electrònics és tenir majoria d’edat i complir una sèrie de condicions tecnològiques.

Existeixen serveis orientats als menors d’edat, però per omplir-los han de comptar amb la participació dels seus pares o tutors, mitjançant una representació

Una de les condicions tecnològiques és que ha de disposar del DNI Electrònic o d’un Certificat Digital d’Usuari o Persona Física admès. En aquests moments solament s’admeten certificats de la GVA emesos per la Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana.

Altres requisits per poder utilitzar la Seu electrònica.

La base del sistema d’autenticació i signatura a la Seu electrònica se centra en el protocol SSL, un protocol de caràcter general que permet enviar informació xifrada a través d’Internet, proporcionant confidencialitat, integritat i, quan s’usa en conjunció de certificats digitals en tots dos extrems, verificació de la identitat de les parts (usuari connectat a l’aplicació i servidor). Per establir aquesta connexió segura és necessari que el seu navegador accepti connexions SSL v3 o TLS. Li indiquem a manera informativa com configurar els navegadors més habituals perquè accepten aquestes connexions:

  • Internet Explorer

En el menú principal prema sobre Eines i accedisca a Opcions d’Internet

Prema sobre la pestanya Opcions avançades, això li mostrarà un panell que conté opcions de configuració del seu navegador agrupades per tema. Busque l’epígraf Seguretat i dins d’ell, en cas de no estar marcades, marque les caselles Usar SSL 2.0, Usar SSL 3.0 i Usar TLS 1.0

  • Netscape

En el menú principal prema sobre Editar i accedisca a Preferències

Li apareixerà una finestra que conté opcions de configuració del seu navegador agrupades per tema. Busque l’epígraf Privadesa i Seguretat i dins d’ell prema sobre l’etiqueta SSL. Això li donarà accés a opcions de configuració sobre SSL on ha de, en cas de no estar marcades, marcar les caselles Habilitar SSL versió 2, Habilitar SSL versió 3 i Habilitar TLS.

  • Mozilla Firefox

En el menú principal prema sobre Eines i accedisca a Opcions

Li apareixerà una finestra que conté opcions de configuració del seu navegador agrupades per tema. Busque l’epígraf Avançades i prema sobre ell per accedir a un sots-menú d’opcions avançades de configuració on ha de seleccionar l’opció Seguridad i dins d’ella, en cas de no estar marcades, ha de marcar les caselles Usar SSL 2.0, Usar SSL 3.0 i Usar TLS 1.0

  • Opera

En el menú principal prema sobre Arxiu i accedisca a Opcions

Li apareixerà una finestra que conté opcions de configuració del seu navegador agrupades per tema. Busque el epígraf Xarxes i sota ell localitze la opció Seguridad, això li donarà accés un panell per configurar la seguretat del seu navegador. Prema el botó Protocolos de Seguridad, i en cas de no estar marcades, ha de marcar les caselles Activar SSL 2, Activar SSL 3 i Activar TLS 1.0

El navegador ha d’estar configurat amb encriptació alta (128 bits). Normalment les últimes versions dels navegadors mes habituals vénen configurats amb encriptació alta, per la qual cosa no ha de preocupar-li aquesta circumstància.

Què és el Registre Electrònic de Diputació d’Alacant?

El Registre Electrònic és una versió telemàtica i auxiliar del Registre General de la Diputació d’Alacant. És un instrument essencial i necessari per a la tramitació electrònica.

Es tracta d’un sistema per tramitar per via electrònica sol·licituds, escrits, consultes o comunicacions i documents adjunts, dirigits als òrgans de Diputació competents per a la seua tramitació, amb plena validesa legal. Per això requereix la signatura electrònica del sol·licitant. Pot consultar tota la informació sobre el Registre Electrònic en l’Ordenança de l’Administració electrònica de la Diputació d’Alacant.

Ajuda per a la utilització de l’aplicació

En l’aplicació trobarà diversos recursos d’ajuda perquè puga utilitzar correctament els serveis electrònics: ajudes, guies, documentació.

També pot posar-se en contacte amb la Diputació i li ajudarem en tot el que ens siga possible.

Existeix un Catàleg de Procediments i Tràmits, on apareixen aquells que es poden tramitar electrònicament i que per mitjà d’un conjunt de prestacions de l’Administració Pública, a través de documents, aplicacions i eines informàtiques permet que els ciutadans realitzen tràmits, consultes i pagaments.

Més enllà dels serveis concrets, mitjançant l’Administració electrònica els ciutadans poden realitzar, entre unes altres, les següents gestions:

• Iniciar procediments administratius.

• Obtenir duplicats de sol·licituds.

• Adjuntar documents a una sol·licitud.

• Accedir a serveis de resposta immediata.

• Formular queixes i suggeriments.

• Participar en les diferents iniciatives públiques.

Sobre el Certificat Electrònic Digital

Què és un certificat digital?

Un certificat digital és un document electrònic signat per una Autoritat de Certificació i que permet garantir tècnica i legalment la identitat en Internet. Té totes les característiques, funcions i propietats equivalents a un document oficial d’identitat, i serveix per donar validesa legal a les transaccions electròniques que puga realitzar qualsevol ciutadà en Internet.

També se li coneix comunament amb el nom de signatura electrònica. És necessari per a determinats serveis de l’Administració electrònica.

El certificat digital va incorporat en el nou DNI, conegut com i-DNI, DNIe o DNI electrònic i també pot obtenir-s’hi com a element independent del DNI a través de la entitat emissora de la Generalitat Valenciana denominada ACCV.

Mitjançant els certificats digitals emesos per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) es pot realitzar la signatura electrònica i el xifrat d’informació i són indispensables per a les institucions que ofereixen serveis on-line i les persones que desitgen realitzar tràmits per aquesta via ja que asseguren:

• La identificació de l’emissor.

• La integritat de la informació i que la transacció no ha estat manipulada per algú no autoritzat.

• El no repudi de les accions i compromisos adquirits per la via telemàtica.

• La confidencialitat de les comunicacions ja que només el destinatari pot accedir al contingut de la informació xifrada.

On puc obtenir un certificat digital?

Per sol·licitar el seu certificat digital ha de dirigir-se a qualsevol dels Punts de Registre d’Usuari de l’ACCV distribuïts a la Comunitat Valenciana, Madrid i Brussel·les. Pot consultar la seva ubicació a la pàgina web de l’ ACCV

Per a què serveixen els certificats digitals??

Els certificats digitals, tant els continguts en el DNI electrònic, com els emesos per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana s’utilitzen en tràmits telemàtics de la Generalitat Valenciana, l’Administració Local, l’Administració General de l’Estat, els Col·legis Professionals i les Universitats de la Comunitat Valenciana.

Alguns exemples són les Oficines Virtuals de l’Agència Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de la Direcció general del Cadastre, els Serveis Personals de l’Ajuntament d’Alacant, el pagament d’impostos a través de SUMA o la sol·licitud de beques mitjançant L’ADMINISTRACIÓ EN LÍNIA de la Generalitat.

Com puc comprovar que tinc bé instal·lat el meu certificat digital?

A través de la pàgina web de l’ACCV pot confirmar que ha instal·lat correctament el seu certificat digital en el navegador web. Es tracta d’un senzill formulari situat en http://www.accv.es/comprueba-firma_c.htm i disponible per a Internet Explorer, Firefox i Mozilla.

En aquesta pàgina l’usuari realitza la signatura d’una cadena de text i es comprova que estan correctament registrats els certificats d’usuari i de l’Autoritat de Certificació, la validesa del certificat utilitzat (no està revocat ni caducat) i la integritat de la signatura realitzada.

Li recomanem que acudisca a aquesta pàgina quan tinga un problema amb la instal·lació i que seguisca les indicacions. En cas de no resoldre-ho pot cridar al telèfon de suport a l’usuari (902 482 481) de la ACCV.

Com puc sol·licitar la revocació del meu certificat digital?

La revocació del certificat digital es pot fer de tres formes:

1 – Acudir a un Punt de Registre de l’ACCV i identificar-se amb el seu DNI, NIE o passaport espanyol vàlid. És l’opció recomanada en cas que l’usuari estiga interessat a sol·licitar de nou un certificat.

 2 – Revocació a través de l’Àrea Personal de Serveis de Certificació (APSC). Pot sol·licitar la revocació del seu certificat digital a través de l’Àrea Personal de Serveis de Certificació (APSC), des de www.accv.es.

3 – Revocació telefònica. Ha de cridar al telèfon de suport de la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (902 482 481) i sol·licitar la revocació dels seus certificats.