20/02/2019 12:15:51
DepartamentImpresos i Sol·licituds
ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFORMACIÓNSol·licitud General
ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFORMACIÓNQueixes i Suggeriments
REGISTRE-FINESTRETA ÚNICASol.licitud Adehsió ORVE Ajuntaments
CARRETERESAutorització per realitzar obres en zona d'afecció a vies provincials
CARRETERESPagament d'Expropiació
CARRETERESDeclaració responsable dels técnics competents projectista i director de l'excució d'obres
CONTRACTACIÓValidació de poders
CONTRACTACIÓAportació de documentació al Registre d'empreses Contractistes
CONTRACTACIÓRevisió periòdica de la inscripció en el Registre d'empreses Contractistes
CONTRACTACIÓ Inscripció en el Registre d'empreses Contractistes
CONTRACTACIÓTransmissió dret de cobrament
ESPORTSSol·licitud instal·lacions esportiva Llar provincial
ESPORTSInstruccions per a la utilització d'instal·lacions esportives de la Llar Provincial
FORMACIÓSol·licitud de certificat de cursos
INTERVENCIÓ/SUBVENCIONS
Sol.licitud General de Subvenció
INTERVENCIÓ/SUBVENCIONSFitxa d'Alta-Modificació de Tercers
INTERVENCIÓ/SUBVENCIONSCompte justificatiu de subvencions per a Entitats Locals. Imprés 1 A
INTERVENCIÓ/SUBVENCIONSCompte justificatiu de subvencions per a entitats sense finalitat de lucre. Imprés 1B
INTERVENCIÓ/SUBVENCIONSDeclaració d'altres subvencions o recursos. (Apartat c de l'article 19.1 de l'Ordenança General de Subvencions
INTERVENCIÓ/SUBVENCIONSDiligència d'acompliment de les condicions de la subvenció_
LLAR PROVINCIALSol.licitud de Salon d'Actes i altres
LLAR PROVINCIALSol·licitud d'instal·lacions, servici d'allotjament i manutenció
LLAR PROVINCIALIngrés en la Residència de la Tercera Edat de la Llar Provincial
PLANS MUNICIPALSPla Econòmic Financer
RECURSOS HUMANSSol·licitud de serveis prestats i altres certificacions