FACe Punt General d’Entrada de Factures Electròniques

Nom del Tràmit o Procediment:

FACe

   FACe Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

Descripció:

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, preveu la possibilitat que tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública puguen expedir i remetre factura electrònica, sent en tot cas obligatori l'ús de la factura electrònica i la seua presentació mitjançant el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques que corresponga per a determinats tipus de proveïdors a partir del 15 de gener de 2015.
Les Entitats Locals poden adherir-se a la utilització del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat, denominat FACe.
Per Decret de la Il·lma. Sra. Presidenta nº 2238/2014, la Diputació d'Alacant s'ha adherit a FACe com a Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.
El proveïdor que haja expedit la factura pels serveis prestats o béns lliurats a la Diputació d'Alacant, té l'obligació, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de serveis, de presentar aquesta mitjançant de FACe en https://face.gob.es/ amb indicació per a cada factura de l'OFICINA COMPTABLE, l’ÒRGAN GESTOR i la UNITAT TRAMITADORA.
La recepció de la factura en el punt general d'entrada de factures electròniques FACe i la seua anotació en el registre comptable de factures li donarà validesa per a la seva tramitació i pagament en els terminis establerts en la normativa vigent.


Accediu a face Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

Documents Associats:

Códis FACe

Nota per a proveïdors Factura electrònica mar 2018

Procediment facturació electrònica 2018

Video tutorial de FACe

Consulteu el punt Ajuda de face

Fecha Inicial de Tramitació:

15/01/2015

Fecha Final de Tramitació:

Indefinida

Acció:

FACe Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

Departament Responsable:

Intervenció General

Grup A qui Pertany El procediment:

No tramitable

Destinataris a els que va dirigit:

EMPRESES