Prevenció de Conductes Addictives

CARTA DE SERVEIS PER A LA PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES

Tríptic Carta Servicis CONDUCTES ADDICTIVES

QUI SOM

La Prevenció de Conductes Addictives s’enquadra dins de l’Àrea de Família i Ciutadania de la Diputació d’Alacant i s’encarrega d’impulsar les polítiques públiques de prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives en la població de la província d’Alacant.

MISSIÓ I VISIÓ

Impulsar i fomentar aquelles iniciatives encaminades a la prevenció de conductes addictives mitjançant el desenvolupament d’accions concretes de formació, informació i sensibilització, així com la concessió d’ajudes econòmiques a entitats i ajuntaments de la província a través de les convocatòries de subvencions.

Aspirem a aconseguir introduir-hi la cultura de la prevenció en la població de la província d’Alacant, amb especial èmfasi en els sectors de menor edat i major risc; i, també a identificar les conductes de risc i a potenciar els hàbits de vida saludables, així com a donar a conéixer els recursos preventius i assistencials existents a la província d’Alacant.

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Àrea de Família i Ciutadania

Av. Federico Soto, Nombre 4-entl. 03001 Alacant

Telèfon: 965.98.89.79 ; Fax: 965.98.04.12

drogodependencias@diputacionalicante.es

Horari d’atenció: de 8.00 a 15.00 hores

Xarxes Socials

Facebook: /LaDipuSocial

Twitter: @LaDipuSocial

SERVEIS

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ENCAMINADES A:

 • La formació, capacitació i reciclatge del col·lectiu de professionals en l’àmbit de la les conductes addictives, així com de les famílies de persones afectades.
 • La conscienciació i sensibilització sobre aquesta matèria a fi d’aconseguir canvis d’actituds, fonamentalment en la població adolescent i jove.
 • El foment i el suport a programes d’intervenció amb escolars així com de prevenció enfocats a col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A TRAVÉS DE LES SEGÜENTS LÍNIES D’AJUDA:

 • Subvencions per a activitats en matèria de conductes addictives:

Per a ajuntaments

Per a entitats sense finalitat de lucre

PUBLICACIONS

 • Elaboració i difusió d’estudis, treballs d’investigació, guies informatives, etc.

COMPROMISOS

 1. Mantindre trobades comarcals amb els ajuntaments una vegada a l’any, com a mínim.
 2. Difondrei comunicar diàriament les activitats i esdeveniments del Departament a les Xarxes Socials.
 3. Proporcionar una atenció que esdevinga satisfactòria al 100% dels nostres clients i usuaris.
 4. Tramitar el 100% de les subvencions amb la major celeritatpossible per disminuir els terminis establerts legalment (6 mesos).
 5. Enviar el 100% de les publicacions sol·licitades en un terminimàxim de 10 dies hàbils des de la seua petició.
 6. Organitzar o participar anualment en, almenys, una activitat de cadascuna de les àrees d’actuació previstes.
 7. Atendre el 100% de les demandes d’assessorament tècnic dels ajuntaments i les entitats sense finalitat de lucre en matèria de conductes addictives.

INDICADORS

 1. Nombre de reunions comarcals anuals.
 2. Percentatge d’activitats i esdeveniments publicats a les Xarxes Socials.
 3. Percentatge de clients i usuaris satisfets amb l’atenció rebuda.
 4. Percentatge de convocatòries de subvencions tramitades en un termini inferior a l’establert legalment.
 5. Percentatge d’enviaments realitzats en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la petició.
 6. Nombre d’activitats organitzades o en les quals participa anualment el Departament en cadascuna de les àrees d’actuació previstes.
 7. Percentatge de demandes d’assessorament tècnic ateses.

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem de la col·laboració de tots els agents implicats en el desenvolupament i implantació de programes de prevenció de drogodependències i conductes addictives, especialment dels ajuntaments i entitats sense finalitat de lucre, per aconseguir un canvi d’actitud social tendent a la tolerància zero amb el consum de drogues.

Podeu col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en les reunions, fòrums o trobades que convoquem i mitjançant l’aportació de suggeriments en les bústies corresponents o a la nostra pàgina web.

DRETS DELS USUARIS. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als teus drets és la millor garantia. Hi aplicarem les normes reguladores dels DRETS DELS USUARIS reconegudes en la Llei de procediment administratiu i en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Departament de Conductes Addictives realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà l’usuari pel mateix canal de recepció, o pel qual aquest assenyale.

QUEIXES/SUGGERIMENTS/AGRAÏMENTS

Les persones usuàries podran presentar les seues queixes, suggeriments o agraïments a través de diferents canals:

 1. De forma presencial, en les dependències del Departament.
 2. Per correu postal.
 3. Per email.
 4. A través de la web de la Diputació.

Es reflectirà en el format corresponent i es contestarà en un termini no superior a un mes (Decret 41/2016, de 14 d’abril del Consell).

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Es realitzarà anualment, en el primer trimestre de l’exercici següent, al web de la Diputació.

Data d’aprovació: febrer 2017

Període de vigència: 4 anys