CARTA DE SERVEIS DEPARTAMENT DE JOVENTUT

Tríptic Carta Servicios JOVENTUD

QUI SOM

El Departament de Joventut de la Diputació d’Alacant s’enquadra dins de l’Àrea de Família i Ciutadania i és l’encarregat d’impulsar les polítiques públiques de joventut els destinataris de les quals són els joves de la província d’Alacant, amb edats compreses entre 14 i 35 anys.

MISSIÓ I VISIÓ

Impulsar i fomentar aquelles iniciatives encaminades al desenvolupament de les polítiques de joventut, mitjançant el desenvolupament d’accions concretes de formació, educació en valors, promoció de l’ocupació, foment de l’associacionisme juvenil, accés a les noves tecnologies i promoció de l’oci alternatiu, així com la concessió d’ajudes econòmiques a entitats i ajuntaments de la província, a través de les convocatòries de subvencions.

Aspirem a aconseguir una millora de la qualitat de vida de la població adolescent i jove de la província d’Alacant, fomentar la seua participació en tots els espais de la vida social, cultural, econòmica, política, etc., i reconéixer el paper tan rellevant que tenen en el progrés i desenvolupament de la comunitat.

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Departament de Joventut

Av. Federico Soto, Nombre 4-entl. 03001 Alacant

Telèfon: 965.98.89.79 ; Fax: 965.98.04.12

juventud@diputacionalicante.es

Horari d’atenció: de 8.00 a 15.00 hores

Xarxes Socials

Facebook: Facebook: /juventudipualicante/

Twitter: @dipuALCjuventud

SERVEIS

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ENCAMINADES A:

 • La formació de la població jove i orientació en la busca activa d’ocupació.
 • La promoció de l’accés de la joventut a les noves tecnologies i a les xarxes socials.
 • El foment d’hàbits de vida saludables entre la joventut en les matèries d’alimentació, higiene, esport o salut.
 • La promoció de l’associacionisme juvenil.
 • L’educacióen valors d’igualtat i tolerància que contribuesquen a fomentar relacions sanes i respectuoses entre iguals dins l’àmbit escolar.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A TRAVÉS DE LES LÍNIES D’AJUDA SEGÜENTS:

 • Subvencions per a activitats en matèria de joventut:

Per a ajuntaments.

Per a entitats sense finalitat de lucre.

 • Subvencions per a ajuntaments destinades a la concessió de beques de formació a joves en situació d’atur.

PUBLICACIONS

 • Elaboració i difusió d’estudis, treballs d’investigació, guies informatives, etc.

PREMIS

 • Reconeixement a la joventut de la província, en diferents matèries artístiques, tecnològiques, empresarials o d’àmbit social, per les seues iniciatives i/o projectes.

COMPROMISOS

 1. Mantindre trobades comarcals amb els ajuntaments una vegada a l’any, com a mínim.
 2. Difondre i comunicar diàriament les activitats i esdeveniments del Departament a les Xarxes Socials.
 3. Proporcionar una atenció que esdevinga satisfactòria al 100% dels nostres clients i usuaris.
 4. Tramitar el 100% de les subvencions amb la major celeritatpossible per disminuir els terminis establerts legalment (6 mesos).
 5. Enviar el 100% de les publicacions sol·licitades en un terminimàxim de 10 dies hàbils des de la seua petició.
 6. Organitzar o participar anualment en una activitat, com a mínim, de cadascuna de les àrees d’actuació previstes.
 7. Atendre el 100% de les demandes d’assessorament tècnic dels ajuntaments i les entitats sense finalitat de lucre en matèria de joventut.

INDICADORS

 1. Nombre de reunions comarcals anuals.
 2. Percentatge d’activitats i esdeveniments publicats a les Xarxes Socials.
 3. Percentatge de clients i usuaris satisfets amb l’atenció rebuda.
 4. Percentatge de convocatòries de subvencions tramitades en un termini inferior a l’establert legalment.
 5. Percentatge d’enviaments realitzats en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la petició.
 6. Nombre d’activitats organitzades o en les qualsparticipa anualment el Departament en cadascuna de les àrees d’actuació previstes.
 7. Percentatge de demandes d’assessorament tècnic ateses.

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem de la col·laboració de tots els agents implicats en el desenvolupament i implantació de programes i serveis destinats a la població jove, especialment dels ajuntaments i entitats sense finalitat de lucre que hi treballen activament amb aquest sector poblacional.

Poden col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en les reunions, fòrums o trobades que hi convoquem i mitjançant l’aportació de suggeriments en les bústies corresponents o a la nostra pàgina web.

DRETS DELS USUARIS. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la millor garantia. S’aplicaran les normes reguladores dels DRETS DELS USUARIS reconeguts en la Llei de procediment administratiu i en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Departament de Joventut realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà l’usuari pel mateix canal de recepció, o pel qual aquest assenyale.

QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS

Les persones usuàries podran presentar les seues queixes, suggeriments o agraïments a través de diferents canals:

 1. De forma presencial, en les dependències del Departament.
 2. Per correu postal.
 3. Per email.
 4. A través del web de la Diputació.

Es reflectirà en el format corresponent i es contestarà en un termini no superior a un mes (Decret 41/2016, de 14 d’abril del Consell).

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Es realitzarà anualment, en el primer trimestre de l’exercici següent, al web de la Diputació.

Data d’aprovació: febrer 2017

Període de vigència: 4 anys