CARTA DE SERVEIS DEPARTAMENT D’IGUALTAT

Tríptic Carta Servicis IGUALTAT

QUI SOM

El Departament d’Igualtat de la Diputació d’Alacant s’enquadra dins de l’Àrea de Família i Ciutadania i és l’encarregat d’impulsar les polítiques públiques d’igualtat de gènere de la província, minimitzant les possibles barreres i obstacles que dificulten o limiten l’accés a serveis, béns i recursos en condicions d’igualtat entre dones i homes.

MISSIÓ I VISIÓ

Impulsar i fomentar aquelles iniciatives encaminades al desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere, mitjançant el desenvolupament d’accions concretes, així com la concessió d’ajudes econòmiques a entitats i ajuntaments de la província a través de les convocatòries de subvencions.

Aspirem a aconseguir reduir les desigualtats socials existents entre dones i homes en la nostra província, fomentar la participació de les dones en tots els sectors de la vida social, cultural, econòmica, política, etc.; contribuir a la prevenció i eradicació de la violència contra les dones i les nenes, i promoure i fomentar l’elaboració i implantació de plans municipals d’igualtat de gènere.

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Àrea de Família i Ciutadania

Departament d’Igualtat

Av. Federico Soto, Nombre 4-entl. 03001 Alacant

Telèfon: 965 988 979 ; Fax: 965 980 412

igualdad@diputacionalicante.es

Horari d’atenció: de 8.00 a 15.00 hores

Xarxes Socials

Facebook: /LaDipuSocial

Twitter: @LaDipuSocial

 

SERVEIS

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ENCAMINADES A:

 • La prevenció i eradicació de la violència de gènere.
 • La formació de dones en situació de baixa ocupabilitat.
 • El foment de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores i la coresponsabilitat domèstica.
 • L’apoderament de les dones i la consecució de la igualtat en els processos de presa de decisions.
 • L’impuls de la coeducació.
 • La inclusió de dones en situació d’especial vulnerabilitat.
 • L’impuls i foment de plans d’igualtat municipals.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A TRAVÉS DE LES LÍNIES D’AJUDA SEGÜENTS:

 • Subvencions per a programes destinats a la consecució de la igualtat i prevenció i eradicació de la violència de gènere:

Per a ajuntaments.

Per a entitats sense finalitat de lucre.

Per a mancomunitats.

 • Subvencions per a ajuntaments destinades a l’elaboració de plans d’igualtat

PUBLICACIONS

 • Elaboració i difusió d’estudis, treballs d’investigació, guies informatives, etc.

COMPROMISOS

 1. Mantindre trobades comarcals amb els ajuntaments una vegada a l’any, com a mínim.
 2. Difondre i comunicar diàriament les activitats i esdeveniments del Departament a les Xarxes Socials.
 3. Proporcionar una atenció que esdevinga satisfactòria al 100% dels nostres clients i usuaris.
 4. Tramitar el 100% de les subvencions amb la major celeritatpossible per disminuir els terminis legalment establerts (6 mesos).
 5. Enviar el 100% de les publicacions sol·licitades en un terminimàxim de 10 dies hàbils des de la seua petició.
 6. Organitzar o participar anualment en, almenys, una activitat de cadascuna de les àrees d’actuació previstes.
 7. Atendre el 100% de les demandes d’assessorament tècnic dels ajuntaments i les entitats sense finalitat de lucre en matèria d’igualtat de gènere.

INDICADORS

 1. Nombre de reunions comarcals anuals.
 2. Percentatge d’activitats i esdeveniments publicats a les Xarxes Socials.
 3. Percentatge de clients i usuaris satisfets amb l’atenció rebuda.
 4. Percentatge de convocatòries de subvencions tramitades en un termini inferior a l’establert legalment.
 5. Percentatge d’enviaments realitzats en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la petició.
 6. Nombre d’activitats organitzades o en què participa anualment el Departament en cadascuna de les àrees d’actuació previstes.
 7. Percentatge de demandes d’assessorament tècnic ateses.

AJUDA’NS A MILLORAR

Necessitem la col·laboració de tots els agents implicats en el desenvolupament i implantació de programes i serveis d’igualtat de gènere, especialment dels ajuntaments, per aconseguir una província més igualitària, tolerant, respectuosa i justa.

Podeu col·laborar amb nosaltres mitjançant la participació en les reunions, fòrums o trobades que convoquem i mitjançant l’aportació de suggeriments en les bústies corresponents o en la nostra pàgina web.

DRETS DELS USUARIS. NORMATIVA REGULADORA

El respecte als seus drets és la millor garantia. S’aplicaran les normes reguladores dels drets dels usuaris reconeguts en la Llei de procediment administratiu i en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

MESURES D’ESMENA

En cas d’incompliment dels compromisos, el Departament d’Igualtat realitzarà l’anàlisi corresponent i informarà, amb els resultats dels compromisos, de les mesures d’esmena adoptades.

En cas de peticions d’informació respecte a aquestes mesures, s’informarà l’usuari pel mateix canal de recepció o pel qual aquest assenyale.

QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS

Les persones usuàries podran presentar les seues queixes, suggeriments o agraïments a través de diferents canals:

 1. De forma presencial, en les dependències del Departament.
 2. Per correu postal.
 3. Per email.
 4. A través de la web de la Diputació.

Es reflectirà en el format corresponent i es contestarà en un termini no superior a un mes (Decret 41/2016, de 14 d’abril del Consell).

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Es realitzarà anualment, en el primer trimestre de l’exercici següent a la web de la Diputació.

Data d’aprovació: febrer 2017

Període de vigència: 4 anys