Cicle Hídric

CARTA DE SERVEIS CICLE HÍDRIC

Tríptic Carta Serveis CICLE HÍDRIC

PRESENTACIÓ 

L’aigua és el recurs natural més important i la base de tota forma de vida. És indispensable per a l’exercici de la majoria de les activitats humanes, socials i econòmiques. És un bé irreemplaçable, difícilment ampliable per voluntat de l’home, irregular en la seva forma de presentar-se en el temps i en l’espai, fàcilment vulnerable i susceptible d’usos successius. És un recurs únic que es renova a través d’un cicle hidrològic.

La Diputació Provincial ha tingut sempre com un dels seus principals objectius i una de les seves primeres preocupacions poder assegurar l’adequada prestació dels serveis del cicle integral de l’aigua en tots els seus municipis i de manera molt especial a aquells en què el servei es presta directament pels mateixos ajuntaments.

I per dur a terme aquests objectius la pròpia Diputació ha delegat en el Cicle Hídric les competències en matèria d’aigua de manera que es col·labori amb tots els municipis de la província en la prestació dels serveis vinculats al cicle integral de l’aigua i amb l’únic objectiu que es prestin amb la major eficiència possible.

Per aconseguir tan ambiciós objectiu necessitem la participació de tècnics, experts, polítics, però sobretot de ciutadans i usuaris que transmetin de forma clara les seves necessitats i les seves preocupacions en una cosa tan bàsica però tan important com és l’aigua. Des Cicle Hídric sempre estarem disposats per ajudar, col·laborar i solucionar aquelles demandes que des de cada un dels ajuntaments d’aquesta província ens facin arribar.

Aquesta carta de serveis només pretén donar a conèixer alguns aspectes dels treballs que des de la nostra Àrea es realitzen, amb uns compromisos que garanteixen una prestació adequada dels esmentats serveis i amb uns indicadors que permeten avaluar la qualitat dels mateixos.

Francisco Sáez Sironi, Diputat d’Aigua

QUI SOM 

Cicle Hídric és un instrument de l’Administració Provincial constituït per especialistes en la gestió de recursos hídrics i en la construcció d’infraestructures hidràuliques, i per professionals en gestió i administració pública, amb àmplia experiència tant en hidrologia i enginyeria hidràulica, amb un profund coneixement del medi hídric provincial, com en els aspectes econòmic i administratiu de l’actuació pública.

MISSIÓ I VISIÓ 

Cicle Hídric té com a missió el suport preferent als Ajuntaments i entitats locals com consorcis, mancomunitats, comunitats d’usuaris amb representació municipal o entitats Menors, als que presta els seus serveis a fi d’assegurar el desenvolupament efectiu del servei municipal de subministrament d’aigua i sanejament , i assessorar en l’òptima gestió del recurs i de les infraestructures hidràuliques.

El seu règim de funcionament és assimilable a una consultora d’enginyeria en què les despeses operatives són sufragats pels pressupostos de la Diputació d’Alacant.

ON TROBAR 

Cicle Hídric. Diputació d’Alacant 
oficina Tècnica
Avinguda Oriola, Nº 128. 03006 Alacant
Telèfon: 965.107.375; Fax: 965.107.396
e-mail: ciclohidrico@dip-alicante.es
Web: www.ciclohidrico.com

Presència a Xarxes Socials :
Twitter: @dipuALCHidrico
Facebook: www.facebook.com/ciclohidricodipualicante

SERVEIS

Concessió i tramitació de subvencions per a actuacions hidràuliques a favor d’entitats locals de la província. Es gestionen convocatòries les bases són publicades en el B.O.P. i difoses a través de la pàgina web i xarxes socials, i tenen per objecte la:

 • Realització, millora i / o reparació d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament.
 • Realització dels controls de la qualitat de l’aigua de consum humà a executar per la Diputació d’Alacant.

Elaboració de documents tècnics (projectes, memòries valorades i plecs)

Execució directa d’actuacions hidràuliques (control i direcció d’obres)

Instal·lació de sistema de telemesura i telecontrol del recurs i de les infraestructures hidràuliques municipals.Implantació d’automatització i telecomandament de l’abastament. Es disposa d’un sistema propi, sense cost de llicències, recolzat en la xarxa provincial de transmissió per ràdio.

Desenvolupament i manteniment del Sistema d’Informació Hidrològica (SIH) provincial, facilitant la difusió de dades, coneixements i tecnologies desenvolupades entre els nostres clients.

Assessorament a municipis i entitats gestores en l’òptima gestió del recurs i de les infraestructures hidràuliques. Les assessories més demandades es refereixen a:

 • Suport en el procediment de concessió del servei municipal d’aigua i sanejament i en l’adequació de les tarifes d’aigua.
 • Projecte de concessió d’aigües.
 • Impacte dels abocaments en el medi subterrani.
 • Diagnòstic i optimització d’infraestructures hidràuliques.

Disponibilitat d’un sistema de millora contínua basat en l’anàlisi de la veu dels nostres clients i en un sistema de queixes i suggeriments.

Divulgació d’informació sobre la hidrologia provincial.

COMPROMISOS

 • Publicació anual de les bases de convocatòria de subvencions.
 • Manteniment d’un adequat procés de comunicació amb el client en el desenvolupament de les actuacions.
 • Compliment de terminis d’execució com a mínim en el 90% d’obres gestionades per Cicle Hídric.
 • Ampliació i millora contínua del sistema provincial de telemesura i telecontrol.
 • S’atendran totes les sol·licituds d’assessories tècniques que no requereixin assistència externa complint el termini d’execució previst en el 95% de les assessories.
 • Es posarà a disposició dels ajuntaments la informació sobre recursos hídrics i infraestructures hidràuliques municipals tant amb publicacions com a través de la pàgina www.ciclohidrico.com i xarxes socials.
 • Es contestarà al 90% de les sol·licituds d’informació en termini inferior a 7 dies.
 • Cerca de la màxima satisfacció dels nostres clients , mantenint un sistema d’avaluació contínua.
 • Presència dinàmica i constant en les xarxes socials .

INDICADORS

 • % de compliment dels terminis d’execució de les actuacions hidràuliques
 • Nº d’assistències tècniques redactades i enviades
 • % assessories redactades en el termini previst
 • Nº d’exemplars de publicacions difosos
 • Núm de notícies publicades a la pàgina web
 • % sol·licituds informació contestades en termini inferior a 7 dies
 • % satisfacció clients respecte a cada servei prestat (tramitació i concessió de subvencions, obres realitzades, assessorament tècnic i lliurament d’informació hidrològica)
 • Núm de seguidors en xarxes socials
 • Nº de persones aconseguides per les publicacions

AJUDA’NS A MILLORAR 

Els usuaris poden formular les queixes o suggeriments sobre els serveis prestats:

 • Directament, a les dependències del servei.
 • Per correu ordinari o electrònic.
 • Per telèfon o fax.
 • A través de la pàgina web, Facebook o Twitter.
 • En l’enquesta de satisfacció del client que es remetrà després de la prestació de cada servei.

Agraïm que ens faci arribar les seves queixes i suggeriments, i ens comprometem a respondre totes.

NORMATIVA REGULADORA

 • Llei 30/92 del RJAP i PAC, modificada per la Llei 4/99.
 • Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i RD 863/85 de normes bàsiques de seguretat minera.
 • Text refós de la Llei d’Aigües RDL 1/01 amb modificacions posteriors.
 • Llei 38/03 General de Subvencions.
 • RD 140/03 que estableix els Criteris Sanitaris de Qualitat de l’Aigua de Consum Humà.

DRETS DEL / ES USUARIS / ES 

A obtenir:

 • informació i orientació sobre els requisits tècnics, econòmics o administratius que les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
 • informació del sistema d’informació hidrològica provincial, quan aquesta tingui caràcter públic.

A rebre:

 • informació d’interès general de manera presencial, telefònica, informàtica o telemàtica.
 • ajuda en la redacció formal de documents administratius dirigits a l’Administració.
 • una atenció directa, personalitzada i confidencial.
 • un tracte correcte i respectuós.

A la informació, de manera eficaç i ràpida.
A presentar queixes, reclamacions i peticions per escrit o verbalment.
A exigir la responsabilitat de l’Administració i del seu personal, quan correspongui legalment.

MESURES D’ESMENA 

En cas de queixa per incompliment dels compromisos adoptats, es dirigirà a l’interessat carta de disculpa i agraïment per la seva contribució, indicant-li les mesures correctives que es prendran per a la resolució satisfactòria de la qüestió plantejada.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS 

Es realitzarà anualment, abans del 31 de març del següent exercici, al web de Cicle Hídric.

Període de vigència : 01/08/15 – 01/05/19