19/02/2020 10:16:55

AMSER 6/2018.- ACORD MARC DE SERVEI D’ASSEGURANCES PER A LES ENTITATS I ORGANISMES ADHERITS A la CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT.

  • LOT 1: RESPONSABILITAT CIVIL / PATRIMONIAL
  • LOT 2: DANYS MATERIALS
  • LOT 3: FLOTA DE VEHICLES
  1. ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC
  2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

2.1 PPT DEL LOT 1

2.2 PPT DEL LOT 2

2.3 PPT DEL LOT 3

  1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
  2. FORMALITZACIÓ ACORD MARC

4.1. FORMALITZACIÓ ACORD MARC. LOT 1. (Vigència: del 5 de Març de 2019 al 4 de març de 2021)

4.2. FORMALITZACIÓ ACORD MARC. LOT 2. (Vigència: del 5 de Març de 2019 al 4 de març de 2021)

4.3. FORMALITZACIÓ ACORD MARC. LOT 3. (Vigència: del 13 de Març de 2019 al 12 de març de 2021)

  1. INSTRUCCIONS ADHESIÓ ESPECÍFICA I MODELS ORIENTATIUS

          5.1. INSTRUCCIONS

          5.2. ANNEX I. MODEL D’ADHESIÓ GENÈRICA A la CENTRAL DE CONTRACTACIÓ

          5.3. ANNEX II. MODEL SOL·LICITUD CONCRECIÓ PREU LOT 1 RESPONSABILITAT CIVIL / PATRIMONIAL

          5.4. ANNEX III. MODEL SOL·LICITUD CONCRECIÓ PREU LOT 2 SEGUR DANYS

          5.5. ANNEX IV. MODEL SOL·LICITUD CONCRECIÓ PREU LOT 3 FLOTA VEHICLES

          5.6. ANNEX V. MODEL D’ADHESIÓ ESPECÍFICA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE